Prop. 80 L (2015–2016)

Endringer i sjøloven mv. (opprydding og forenkling)

Proposisjonen inneholder forslag til mindre endringer i sjøloven. Departementet foreslår å oppheve krav om innsending av gjenpart for dokumenter som skal registerets i skipsregistrene. Det foreslås også å utvide ordningen med adgang til å på bestemte vilkår kunne erverve registerhjemmel uten dom, til også å omfatte fartøy under 10 år. I tillegg til endringene i sjøloven forslår departementet i proposisjonen å oppheve tre lover uten å gjøre endringer i annet lovverk: Lov om fiendegods o.a. fra 1956, lov om avgift på bygge- og entreprenørvirksomhet til dekning av utgifter til byggeforskning og geoteknisk forskning fra 1952 og lov om forbud mot å betinge forkjøpsrett vedkommende fisk eller fiskeprodukter fra 1956.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget