Prop. 84 S (2015–2016)

Deltakelse i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i Statoil ASA

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Statoil ASA (Statoil) annonserte på selskapets kapitalmarkedsdag 4. februar 2016 at styret vil legge frem et forslag om et toårig program for utbytteaksjer til behandling på Statoils generalforsamling 11. mai i år. Olje- og energidepartementet, som majoritetseier i Statoil, var tidligere blitt orientert om at selskapet ønsket å fremme et slikt forslag. Departementet ga sin støtte til forslaget med forbehold om Stortingets senere samtykke. Styret i Statoil har senere oversendt mer detaljert informasjon om forslaget til Olje- og energidepartementet.

Styrets forslag om utbytteaksjer vil være et tilbud til selskapets aksjeeiere om å motta hele eller deler av sitt kontantutbytte i nyutstedte aksjer til en rabattert pris. I praksis gjennomføres dette ved at mottatt utbytte benyttes til å tegne nye aksjer gjennom kapitalforhøyelse i selskapet.

Hvis aksjeeierne velger å motta utbytte i form av nyutstedte aksjer, vil selskapets totale utbyttebetaling i kontanter reduseres. Utbytteaksjer kan gi selskapet større finansiell kapasitet til å foreta lønnsomme investeringer som vil generere positiv kontantstrøm over tid. Utbytteaksjer blir også benyttet av andre store europeiske olje- og gasselskaper.

Det legges i proposisjonen frem forslag om at Olje- og energidepartementet gis fullmakt til, på vegne av staten, å delta proratarisk tilsvarende øvrige aksjeeieres valg av aksjer i utbytteaksjeprogrammet. Departementet legger til grunn at den statlige deltakelsen skal skje innenfor en ramme som gjør at statens eierandel på 67 prosent i Statoil holdes konstant gjennom hele programmets varighet.