Proposisjoner til Stortinget

Prop. 91 L (2020–2021)

Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Formålet med loven er å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget