Prop. 94 L (2019–2020)

Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

Proposisjonen inneholder forslag til en midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket for deler av justissektoren. Forslaget innebærer at reglene fastsatt i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 459 om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av Covid-19, videreføres i en midlertidig lov. Formålet med forslaget er å avhjelpe konsekvensene utbruddet av covid-19 har for saksavviklingen i domstolene , politiet og påtalemyndigheten. Det foreslås midlertidige endringer som innebærer blant annet en utvidelse av domstolenes adgang til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør, mer bruk av skriftlig behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler, og alternative løsninger for undertegning og avsigelse av rettslige avgjørelser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget