Proposisjoner til Stortinget

Prop. 95 S (2019–2020)

Nokre saker om luftfart, veg og post

Samferdseldepartementet legg i denne proposisjonen fram nokre saker som gjeld luftfart, veg og post. Det blir fremja forslag til vedtak om auka kostnadsramme i tre vegprosjekt. Vidare blir det m.a. orientert om oppfølginga av eit oppmodingsvedtak om ikkje-statlege lufthamner.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget