Prop. 97 L (2016–2017)

Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Olje- og energidepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om endringer i lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og forslag om en endring i lov om jord (jordlova).

Departementet foreslår å lovfeste en tilsvarende bestemmelse som i lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 7 a første ledd om særlig beskyttelse av laksen ved tiltak i vassdrag etter vannressursloven. Forslaget følger forutsetningen fra Prop. 86 L (2011–2012). Forslaget innebærer at når det treffes vedtak eller gjennomføres tiltak som kan påvirke laksens levevilkår, skal de særskilte hensyn som følger av Stortingets vedtak om nasjonale laksefjorder legges til grunn. Laksen skal i disse områdene sikres en særlig beskyttelse mot inngrep. Forslaget synliggjør at beskyttelsen gjelder på samme måte i saker etter vannressursloven som i saker etter lakse- og innlandsfiskloven.

Det foreslås flere endringer av reguleringen av grunnvann i vannressursloven. Departementets forslag innebærer at vannressurslovens bestemmelser om grunnvann i stor grad vil være parallelle med reguleringen av vassdrag. Departementet foreslår mindre endringer for at vannressurslovens regler skal bli mest mulig lik for vassdrag og grunnvann.

Norges vassdrags- og energidirektorats rapport 60/2016 «Varmepumper i energisystemet – Status og muligheter» viser at det ligger et omfattende energipotensial i utnytting av grunnvann til varme og kjøling. Det er økende bruk av grunnvarme som alternativ energikilde.

Med den betydelige økte aktiviteten i samfunnet knyttet til grunnvann, er det nødvendig med et regelverk som er tilpasset de krav som settes ut fra hensynet til samfunnsmessig effektivitet.

Det er behov for en aktsomhetsplikt for grunnvannstiltak på lik linje med aktsomhetsplikten for vassdragstiltak i vannressursloven § 5. Det foreslås derfor å innføre en aktsomhetsplikt for påvirkning av grunnvann. Videre foreslås det å endre konsesjonsplikten for rådighet over grunnvann. Konsesjonsplikten for grunnvannstiltak i vannressursloven § 45 er utfordrende å tolke og praktisere både for forvaltningen og for tiltakshavere. Spørsmål om konsesjonsplikt for grunnvannstiltak blir klarere. Konsesjonsplikt foreslås utløst for grunnvannstiltak som kan ha nevneverdige virkninger for allmenne interesser. Dette er samme vurderingstema som konsesjonsplikten for vassdragstiltak etter vannressursloven § 8.

For å gjøre konsesjonsplikten mer forutsigbar foreslås det å innføre adgang til å be om en vurdering av om grunnvannstiltaket er konsesjonspliktig. Det er også foreslått å innføre en meldeplikt for grunnvannsuttak over 100 m3/døgn.

Departementet foreslår at det presiseres at vassdragsmyndigheten kan pålegge retting etter vannressursloven § 59 når det konstateres forhold i strid med loven eller vedtak i medhold av loven.

Departementet foreslår å gi kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk på inntil 1 MW installert effekt etter vannressursloven. Forslaget gjennomføres ved en endring i vannressursloven § 64.

Departementet foreslår endring av jordlova § 2 tredje ledd, slik at forbudet mot omdisponering etter § 9 og krav til samtykke for deling etter § 12 ikke skal gjelde for tiltak med konsesjon etter energiloven § 3-1, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven. Etter ordlyden i jordlova § 2 tredje ledd er det i dag kun vassdragstiltak etter vannressursloven som er unntatt fra omdisponeringsforbudet i § 9. Det er tidligere innført unntak for delingssaker etter jordlova § 12 for tiltak etter alle de tre lovene.

Forslaget er utarbeidet i samråd med Landbruks- og matdepartementet som forvalter jordlova.

Til forsiden