Prop. 97 L (2016–2017)

Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslagene

2.1 Innledning

Ved lov av 14. desember 2012 nr. 94 (om endringer i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv.) ble det inntatt en ny bestemmelse, § 7 a i lakse- og innlandsfiskloven. I bestemmelsen lovfestes den beskyttelsen som Stortinget har vedtatt i plenarvedtak om nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, jf. Innst. S. nr. 134 (2002–2003) og Innst. S. nr. 183 (2006–2007). I forbindelse med lovendringen ble det bestemt at beskyttelsen som framgår av § 7 a første ledd skal lovfestes gjennom tilsvarende endring i vannressursloven.

Forslagene om endringer av reguleringen av grunnvann i vannressursloven bygger på utredningsrapporten til en arbeidsgruppe om grunnvann avgitt til Olje- og energidepartementet 22. juli 2016. Arbeidsgruppen utredet spørsmålene om konsesjonsplikt, aktsomhetsplikt og forvalteransvar for grunnvann og grunnvannsboring.

Forslaget om endring av vannressursloven § 59 om retting har sin bakgrunn i at det i forvaltningspraksis har blitt lagt til grunn at vassdragsmyndigheten bare har hjemmel til å kreve retting av fysiske tiltak. Departementet mener det er hensiktsmessig å utvide vassdragsmyndighetens kompetanse til å gi pålegg om retting også av annet enn fysiske tiltak i strid med loven eller vedtak fattet i medhold av loven.

Forslaget om å gi kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til mindre vannkraftverk ble varslet i Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring. Forslaget følger også opp Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, som har som mål å overføre mer makt og myndighet til større og mer robuste kommuner.

Den foreslåtte endringen i jordlova § 2 tredje ledd om omdisponering og deling, fjerner tvil om rekkevidden av dagens bestemmelse for vassdrags- og energianlegg. Endringen vil gi en enklere og mer forutsigbar prosess for tiltakshavere og kommunene der utbygging skjer.

2.2 Høringen

2.2.1 Om høringen

Olje- og energidepartementet sendte 2. desember 2016 forslag til endringer i vannressursloven og jordlova på høring med svarfrist 10. februar 2017.

Høringsbrevet ble sendt til følgende institusjoner og organisasjoner:

 • Departementene

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesmennene

 • Kartverket

 • Konkurransetilsynet

 • Landbruksdirektoratet

 • Miljødirektoratet

 • Norges Bank

 • Norges geologiske undersøkelse (NGU)

 • Norges forskningsråd

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Regelrådet for næringslivet

 • Regjeringsadvokaten

 • Reindriftsforvaltningen

 • Riksantikvaren

 • Sametinget

 • Skattedirektoratet

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Akademikerne

 • Den norske advokatforening

 • Den Norske Turistforening

 • Distriktenes energiforening – Defo

 • EL & IT forbundet

 • Energi Norge

 • Energiveteranene

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Finnmarkseiendommen

 • Framtiden i våre hender

 • Friluftslivets Fellesorganisasjon

 • Greenpeace Norge

 • Handelshøyskolen BI

 • Industri Energi

 • Kommunesektorens organisasjon – KS

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Natur og Ungdom

 • Naturvernforbundet

 • Norges Bondelag

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Kulturvernforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU

 • Norsk bonde- og småbrukarlag

 • Norsk Industri

 • Norsk institutt for kulturminneforskning

 • Norsk institutt for naturforskning

 • Norsk institutt for skog og landskap

 • Norsk institutt for vannforskning

 • Norsk Skogbruksforening (NORSKOG)

 • Norske Reindriftsamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

 • Opplysningsvesenets fond

 • Samarbeidande Kraftfylke

 • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold – SABIMA

 • Samarbeidsrådet for naturvernsaker

 • Samfunns- og næringslivsforskning

 • SINTEF Energiforsking AS

 • Småkraftforeninga

 • Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 • Statskog SF

 • Tekna

 • Universitetet for miljø og biovitenskap

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo v/ Nordisk Institutt for Sjørett

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Virke Hovedorganisasjon

 • WWF-Norge

 • Zero

Høringsforslaget ble lagt ut på departementets internettside med invitasjon også for andre enn dem som stod på høringslisten til å komme med en uttalelse. Følgende instanser avga realitetsuttalelse til høringsforslaget:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Kartverk et

 • Landbruksdirektoratet

 • Miljødirektoratet

 • Norges geologiske undersøkelser (NGU)

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Hedmark fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Beiarn kommune

 • Bergen kommune

 • Farsund kommune

 • Hjelmeland kommune

 • Masfjorden kommune

 • Nedre Eiker kommune

 • Oslo kommune

 • Sogn regionråd

 • Steinkjer kommune

 • Time kommune

 • Asplan Viak AS

 • Distriktenes energiforening (Defo)

 • Energi Norge

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

 • Norges Bondelag

 • Norsk Vann BA

 • SABIMA

 • Samarbeidande kraftfylke (Kraftfylka)

 • Småkraftforeninga

 • Sweco Norge AS

Følgende instanser uttalte at de ikke hadde merknader:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Norges Bank

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Industri Energi

2.2.2 Hovedinntrykket fra høringen

Flertallet av høringsinstansene som har uttalt seg til endringsforslaget om nasjonale laksevassdrag og laksefjorder støtter forslaget.

Et flertall av dem som har uttalt seg til endringsforslagene om grunnvann er i det vesentlige positive til forslagene.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt enkelte merknader til den faktiske fremstillingen i høringsnotatet om grunnvann. Departementet mener NGUs merknader til den faktiske fremstillingen ikke har betydning for lovforslaget, og kommenterer derfor ikke dette nærmere.

Enkelte høringsinstanser foreslår endringer i bestemmelser som ikke har vært omtalt i høringsnotatet, slik som endring i vannressursloven § 44 om eierskap til grunnvann og meldeplikt for grunnvannsboring etter § 46. Det har også kommet høringsinnspill om at det bør vurderes om etablering av grunnvannsbrønner skal være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Disse forslagene går utover det som omfattes av høringsnotatet. Departementet finner derfor ikke grunn til å gå videre med disse forslagene i denne proposisjonen, men skal vurdere om det senere bør foreslås ytterligere endringer av grunnvannsbestemmelsene i vannressursloven basert på de innkomne høringsinnspillene.

De fleste høringsinstanser har gått imot forslaget om å gi kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk på inntil 1 MW installert effekt.

Et flertall av dem som har uttalt seg til endringene av jordlova er positive til forslaget. Flere av disse påpeker imidlertid at dette forutsetter at jordvernet ikke svekkes.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Norges Bondelag og to kommuner er negative til forslaget. Disse høringspartene mener forslaget svekker jordvernet og lokal bestemmelsesrett.

Til forsiden