Prop. 97 L (2016–2017)

Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)

Til innholdsfortegnelse

5 Pålegg om retting

5.1 Gjeldende rett

Vannressursloven § 59 første ledd annet punktum lyder:

«Når vassdragsmyndigheten konstaterer et rettsstridig forhold ved et konsesjonspliktig vassdragstiltak eller tiltak for utnyttelse av grunnvann, skal den gi pålegg om retting dersom det ikke gis konsesjon etter § 8 eller det tidligere vedtak blir omgjort etter § 28.»

I forvaltningspraksis har bestemmelsen blitt tolket slik at omfanget av pålegget om retting bare gjelder fysiske tiltak, og at den ikke gir hjemmel for å pålegge retting av forhold som for eksempel mangler ved et selskaps internkontrollsystem. Vannressursloven § 59 første ledd første punktum gir den som har rettslig interesse rett til å kreve at forhold som er i strid med loven blir rettet.

5.2 Høringsforslaget

Departementet foreslo i høringsnotatet å utvide hjemmelen i § 59 første ledd annet punktum slik at vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om retting av forhold i strid med loven eller vedtak i medhold av loven. Vedtak i medhold av loven omfatter også forskrifter.

5.3 Høringsinstansenes syn

Norges vassdrags- og energidirektorat, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Oppland, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Bergen kommune, Oslo kommune og Steinkjer kommune støtter forslaget.

5.4 Departementets vurdering

Forslaget om å endring av vannressursloven § 59 første ledd annet punktum utvider vassdragsmyndighetens hjemmel til å gi pålegg om retting. Etter lovforslaget vil også andre forhold enn fysiske tiltak kunne kreves rettet i medhold av bestemmelsen. Forslaget har fått støtte i høringen, og departementet opprettholder forslaget i høringsnotatet uendret.

Til forsiden