Prop. 97 L (2016–2017)

Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i vannressurslovens bestemmelser om grunnvann. Det foreslås endringer om konsesjonsplikt, aktsomhetsplikt og forvalteransvar. Lovforslaget gir også kommunene konsesjonsmyndighet for vannkraftverk på inntil 1 MW installert effekt. I tillegg inneholder proposisjonen forslag om at det i vannressursloven lovfestes en særlig beskyttelse av laks i tråd med Stortingets vedtak om nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. Lovforslaget inneholder en mindre endring i vannressurslovens bestemmelse om retting. Forslaget om endring i jordlova innebærer at det ikke kreves egen tillatelse til omdisponering etter jordlova for tiltak som er konsesjonsgitt etter energi- og vassdragslovgivningen, noe som vil avklare forholdet mellom lovverkene og forenkle saksbehandlingen samtidig som hensynet til jordvern ivaretas.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget