R-2/99 99/497 C Statsbudsjettet 1999 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 1999

Samtlige departementer
Statsministerens kontor

R-2/99

Vår ref. (Bes oppgitt ved svar)

Dato

99/497 C GA/

03.02.99

STATSBUDSJETTET 1999 - TILLEGGSBEVILGNINGER OG
OMPRIORITERINGER VÅREN 1999

1. Gjennomføringen av finanspolitikken i 1999

For å holde fast ved målene for finanspolitikken i 1999, må det arbeides aktivt for å begrense økninger i utgiftene og reduksjoner i inntektene i løpet av året. Eventuelle utgiftsøkninger må i hovedsak dekkes inn gjennom reduksjoner i andre utgifter.

I 1999 er det satt av svært begrensede reserver på bevilgningen under kap 2309 Tilfeldige utgifter, til å møte økte utgifter eller reduksjoner i departementenes inntekter. Bevilgningen til tilfeldige utgifter ble betydelig redusert under Stortingets behandling av statsbudsjettet for 1999, og i den forbindelse ble det understreket at det må føres en mer restriktiv linje når det gjelder forslag om tilleggsbevilgninger. Forslag om økte utgifter kan dermed ikke forutsettes å bli dekket av denne reserven.

Følgende retningslinjer skal legges til grunn for gjennomføringen av budsjettet i 1999:

Forslag til større endringer på inntekts- og utgiftssiden konsentreres til to runder i regjeringen, én om våren og én om høsten.

Forslag fra fagdepartementene om helt nødvendige utgiftsøkninger skal følges av forslag om tilsvarende inndekning på eget budsjett når saken fremmes for regjeringen. Utgiftsøkninger skal som hovedregel dekkes inn gjennom utgiftsreduksjoner andre steder på budsjettet.

2. Fremgangsmåte ved forslag om tilleggsbevilgninger

Forslag til større endringer på inntekts- eller utgiftssiden som fagdepartementene ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter i medhold av bevilgningsreglementet, jf Veiledning i statlig budsjettarbeid, del II kap 5 og 6, må fremmes for Finansdepartementet innen tirsdag 30. mars 1999.

Forslagene skal inneholde:

  • redegjørelse for økningen i utgifter/reduksjon i inntekter i forhold til forutsetningene
  • hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense utgiftene
  • forslag til inndekning av utgiftsøkningen/inntektsreduksjonen

Finansdepartementet fremmer forslagene om tilleggsbevilgninger og større omprioriteringer samlet for regjeringen i tilknytning til behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 1999. Etter en vurdering av forslagene og de medfølgende forslag om inndekning, vedtar regjeringen hvilke forslag som skal fremmes for Stortinget.

3. Proposisjonstekster

De siste årene er forslagene i all hovedsak fremmet samlet for Stortinget fra Finansdepartementet. Etter behandlingen i regjeringen vil Finansdepartementet komme tilbake med nærmere opplysninger om regjeringens vedtak så snart som mulig. Samleproposisjonen skal eventuelt legges frem samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 1999 fredag 7. mai 1999. Samme frist vil måtte gjelde for eventuelle fagproposisjoner.

På grunn av den knappe tid som står til disposisjon etter regjerings-behandlingen, bes fagdepartementene om å utarbeide proposisjonstekst og utkast til vedtak på sine områder innen

fredag 30. april 1999

4. Budsjettkalender

Følgende tidsplan er fastlagt for arbeidet med 1999-budsjettet frem mot fremleggelse av stortingsproposisjon om bevilgningsendringer og stortingsmelding om Revidert nasjonalbudsjett 1999:

  • 30.3.1999 Frist for fagdepartementene til å sende inn forslag til tilleggsbevilgninger og andre endringer som skal fremmes for Stortinget i vårsesjonen
  • 26.4.1999 R-notat om bevilgningsendringer behandles i regjeringen.
  • 30.4.1999 Frist for fagdepartementene til å sende inn utkast til proposisjonstekster til Finansdepartementet.
  • 7.5.1999 Proposisjon om bevilgningsendringer og melding om Revidert nasjonalbudsjett 1999 fremmes for Stortinget.

Dato for innsending av materiale om eventuelle tilleggsbevilgninger høsten 1999 vil bli fastlagt senere.

Med hilsen

Ole K. Hovland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Pål Ulla
rådgiver

Saksbehandler: Pål Ulla
Telefon: 22 24 43 65