R-8/98 vedlegg 2

VEDLEGG NR 2

SKJEMA FOR INNRAPPORTERING AV POSTERINGER TIL KAPITALREGNSKAPET.

Departement:

..departementet

Hovedgruppe:

Undergruppe:

Spesifisert inngående balanse

Selskap:

Beløp:

Sum inngående balanse

Endringer i perioden for undergruppe

Selskap:

Postert beløp:

Ført på kapittel/post:

Hjemmel:

Endringer ført i bevilgningsregnskapet:

Endringer ikke ført i bevilgningsregnskapet:

Sum endringer i perioden

Spesifisert utgående balanse i perioden for undergruppe

Selskap:

Beløp:

Sum utgående balanse i perioden for undergruppe

Skjemaet fylles ut med et skjema pr konto. Den enkelte postering som skal registreres i kapitalregnskapet skal spesifiseres, med henvisning til 90 post i bevilgningsregnskapet eller eventuelt hjemmel til av-/oppskriving av saldo.


Eksempel utfylt skjema for en konto. Neste eksempel viser hvorledes kontrollen foretas på grunnlag av innrapportering.

Departement:

NN departementet

Hovedgruppe:

xx

Undergruppe:

xx.xx.xx

Spesifisert inngående balanse

Selskap:

Beløp:

K Kommune ( Idrettshall)

4.000.000,00

K-data Norge AS

195.000,00

Kollektivet Bolag.

42.000,00

Stiftelsen Museum

2.300.000,00

Universitets Borettslag

139.000,00

Norges høgskole gjennomgangsleiligheter

46.000,00

Universitetet, leiligheter

7.462.018,50

Studenthybler, Oslo, Ås, Bergen, Trondheim og Tromsø

4.789.500,00

Inskudd i studentbyen

350.000,00

"Innskudd" i Myrvegen

1.000,00

Sum inngående balanse

19.324.518,50

Postert beløp:

Ført på kapittel/post:

Hjemmel:

A/S B hus, Trondheim

15.000,00

1699.90

Kollektivet Bolag

-42.000,00

4699.90

Øvre Gusen senter, leiligheter

845.000,00

1699.90

Norges vitenskapelige universitet, leiligheter

332.330,00

1699.90

Universitetet, leiligheter

-3.534.818,00

4699.90

K-data Norge AS

-195.000,00

Oppgjort konkursbo brev xx.xx.199x

Sum endringer i perioden

-2.579.488,00

Selskap:

Beløp:

K Kommune ( Idrettshall)

4.000.000,00

A/S B hus, Trondheim

15.000,00

Stiftelsen Museum

2.300.000,00

Universitetets Borettslag

139.000,00

Øvre Gusen senter, leiligheter

845.000,00

Norges høgskole gjennomgangsleiligheter

46.000,00

Norges vitenskapelige universitet, leiligheter

332.330,00

Universitetet, leiligheter

3.927.200,50

Studenthybler, Oslo, Ås, Bergen, Trondheim og Tromsø

4.789.500,00

Inskudd i studentbyen

350.000,00

"Innskudd" i Myrvegen

1.000,00

Sum utgående balanse i perioden for undergruppe

16.745.030,50DEPARTEMENTENES INNRAPPORTERING TIL KAPITALREGNSKAPET
POSTERINGSGRUNNLAG OG KONTROLL

Departementenes innsendte oversikter er grunnlaget for oppstillingene i regneark. Hvert departement skal fullstendig spesifisere sine konti i kapitalregnskapet. Det vil si at alle konti og sammenhenger med bevilgningsregnskapet skal kunne dokumenteres fra regnearkene. Kapitalregnskapet for hvert departement samles i et regneark. En saksbehandler har ansvaret for et eller flere departement og bør samle "sine" regneark i en fil.

For årsoppgjøret 1997 er regnearkene samlet i katalogen q:\data\fa\oss\statregn\stm3_97\regneark. Det bør for hvert regnskapsår opprettes egen katalog (eks for 1998: \\stm3_98\..)

Kolonne "Konto" er den konto beløpet skal eller er postert mot i kapitalregnskapet.
Kolonne "Tekst" er identifikasjon av det enkelte objekt som er registret på en konto.
Kolonne "DirPost": Regnearkene gir grunnlaget for postering i kapitalregnskapet. Enkelte transaksjoner er allerede postert. Dette må avklares og markeres slik at en unngår dobbelpostering. I regnearkene er dette markert i kolonne "DirPost" med 0. "DirPost" markert med 1 skal posteres ut fra sammendragene til regnearkene.
Kolonne "Bevilgn kap" legges inn referanse til postering i bevilgningsregnskapet. Dersom kun saldo i kapitalregnskapet reguleres uten tilsvarende postering i bevilgningsregnskapet skal konto i kapitalregnskapet reguleres mot konto for forskyvinger i balansen (jf skjema for innmelding fra departementene).
Kolonne "Merknad" er kun et opplysnings-felt for å kunne sette inn kommentarer.
Kolonne "IB" legges inngående balanse for objektet.
Kolonne "Postert" legges endringer for det enkelte objekt.
Kolonne "UB" skal utgående saldo stå. Sum for hver konto må være lik postert i kapitalregnskapet - hovedbok.

For hver konto i kapialregnskapet er det laget en sum for hver av beløpskolonnene. Dette er gjort for å få kontroll på at alle linjer er inkludert i oppsummerings-oversiktene. Før hver sumlinje er det lagt inn en linje angitt med 980000. Dette er motkonto for IB, konteringene og UB. Det finnes enkelte unntak der andre konti kan være motkonto. Da må også motkonto spesifiseres. Med beløpet postert på denne motkonto inkludert skal sum for hver konto være 0 i alle 3 tallkolonnene.Eksempel på regneark for et departement

Konto

Tekst kap

Bevilgn kap

Dir

Post

Tekst bev.

IB

Postert

UB

626002

Aksjer

1

29.207.688,00

7.776.312,00

36.984.000,00

626002

62.60.02

1

3.000.000,00

-

3.000.000,00

980000

1

-32.207.688,00

-7.776.312,00

-39.984.000,00

Sum aksjer unde Kirke- utdannings og forskningsdep

0

-

628002

Karasjok Kommune ( Idrettshall)

1

4.000.000,00

-

4.000.000,00

628002

Kommunedata Midt Norge AS ( Universitetet i Trondheim)

9800

1

195.000,00

-195.000

-

628002

A/S Bøndernes hus, Trondheim

???.90

1

anskaffet

-

15.000,00

15.000,00

628002

Kollektivet Borettslag, Hovseter

???.90

1

solgt.

42.000,00

-42.000,00

628002

Stiftelsen Bryggen Museum ( UIB)

1

2.300.000,00

-

2.300.000,00

628002

Universitetstjenestemennenes Borettslag, Østerås ( UIO)

1

139.000,00

-

139.000,00

628002

Nedre Gausen kompetansesenter, leiligheter

???.90

1

anskaffet

-

845.000,00

845.000,00

628002

Norges Lærerhøgskole Trondheim gjennomgangsleiligheter

1

46.000,00

-

46.000,00

628002

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, leiligheter

???.90

1

anskaffet

-

332.330,00

332.330,00

628002

Universitetet i Tromsø, leiligheter

3265.90

1

solgt

7.462.018,50

-3.534.818,00

3.927.200,50

628002

Studenthybler, Oslo, Ås, Bergen, Trondheim og Tromsø

1

4.789.500,00

-

4.789.500,00

628002

Inskudd i studentbyen Sogn ( UIO)

1

350.000,00

-

350.000,00

628002

"Innskudd" i Geitmyrsvegen 73

1

1.000,00

-

1.000,00

980000

0

1

-19.324.518,50

2.579.488,00

-16.745.030,50

Sum leieboerinskudd m.m. under KUF

0

-

-

-

630002

Lånekassen for utdanning

2410.90

1

54.340.862.525,24

6.350.935.644,55

-

630002

Lånekassen for utdanning

5310.90

1

-3.654.040.086,63

630002

Lånekassen for utdanning

5310.91

1

-340.913.909,91

56.696.844.173,25

980000

1

-54.340.862.525,24

-2.355.981.648,01

-56.696.844.173,25

Sum utlån til statsbanker under KUF

2410/
5310.90

-

635102

Utlån under forvaltning av ovenevnte departement

1

37.115.000,00

37.115.000,00

980000

1

-37.115.000,00

-37.115.000,00

Sum andre utlån under KUF

0

660006

Statens lånekasse for utdanning

1

1.308.000.000,00

1.308.000.000,00

980000

1

-1.308.000.000,00

-

-1.308.000.000,00

Sum kapital i statsbankene

0