R-8/98 vedlegg 3

VEDLEGG NR 3

Det enkelte departement skal benytte vedlegg nr 2 for følgende grupper og undergrupper i kapitalregnskapet:

61 Spesielle fond og forsikringer
Jf spesifikasjonen i St meld nr 3 (1997-98) s 199

62 Verdipapirer

62-5

Obligasjoner

62-6

Aksjer

62-7

Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar m.v.

62-8

Leieboerinnskudd m.v.

62-9

Innskudd i utenlandske banker

63 Utlån og utestående fordringer

63-0

Utlån til statsbankene

63-1

Utlån til statens selvstendige bedrifter

63-3

Utlån til statsforetak

63-4

Utlån til særlovselskap

63-5

Andre utlån

63-9

Grunnkjøpsobligasjoner

65 Forskudd

65-0

Forskudd

66 Kapital i statsbankene

66-0

Grunnfond

66-1

Andre fond

66-2

Innskuddskapital

68 Fast kapital i statsbedriftene
Her benyttes skjemaet for de statsbedrifter som er underlagt departementet

76 Valutabytte
Gjelder bare Finansdepartementet

77 Statsobligasjonslån overkurs/underkurs
Gjelder bare Finansdepartementet

78 Valutskursregulering statens utenlandsgjeld
Gjelder bare Finansdepartementet

80 Statsgjelden
Gjelder bare Finansdepartementet

80-0

Faste lån opptatt i utlandet

80-3

Faste lån opptatt innenlands

80-5-3

Spareobligasjonslån og premieobligasjonslån

80-5-4

Langsiktige kontolån

80-5-5

Statssertifikater

80-8

Kontolån fra statsinstitusjoner og fond under offentlig forvaltning

80-9

Grunnkjøpslån

81 Kontolån fra fond under Finansdepartementets forvaltning
I hovedsak bare Finansdepartementet

84 Deposita og avsetninger

84-0

Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning

84-2

Særskilte avsetninger

84-3

Avsetninger til dekning av tap på statsgarantier

84-4

Avsetninger, garantier

84-6

Avsetninger til fond til støtte av skipskontrakter/fiskebåter

84-7

Avsetning til Statens Petroleumsforsikringsfond

84-8

Avsetning til Statens Petroleumsfond

85 Utstedte gjeldsbrev for den ikke innbetalte del av grunnfond i statsbankene
Gjelder Landbruksdepartementet (Landbruksbanken) og Kommunal- og regionaldepartementet (Kommunalbanken)

87 Overførte ubrukte bevilgninger
Gjelder i denne sammenheng kun Finansdepartementet.