Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2020

Utvalget har lagt fram sin rapport for sommeren 2020. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2019.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien.

Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien og kommunale tjenester. Omtalen av kommuneøkonomien er basert på nasjonalregnskapstall som ble publisert 12. mai 2020, samt statistikk for offentlige finanser, som ble publisert 9. juni 2020.

Kapittel 3 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i de kommunale og fylkeskommunale tjenestene. Omtalen av tjenestene i kapittel 3 baserer seg hovedsakelig på reviderte KOSTRA-tall for 2019, publisert 15. juni 2020.

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2020 (pdf)