Rapport om helse og mattrygghetsområdet i EU november 2015

Av råd for helse og mattrygghet, Ingrid Vigerust

EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet gir deg status på EUs arbeid på helse- og mattrygghetsområdet.

Foto: Wiki Commons

I slutten av oktober ble Europakommisjonens arbeidsprogram for 2016 lagt fram. 

Helse er hovedsakelig nevnt under første prioritet: «New Boost for Jobs, Growth and Investment». Der slår kommisjonen fast at en bærekraftig utvikling er avhengig av at en er i stand til å identifisere helse og miljøtrusler.

Kommisjonen vil fortsette å bistå medlemslandene med å håndtere utfordringene med økende antimikrobiell resistens (AMR). Kommisjonen anslår at omlag 25.000 mennesker i Europa dør fordi bakterier er blitt resistente. EU vil også være en global aktør på AMR området.

Som en del av indre markeds strategien skal kommisjonen styrke arbeidet med Health Technology Assessment (HTA- vurdere effekt, kost/nytte) for å sikre at det indre markedet for helseprodukter fungerer etter hensikten. 

Kommisjonen skal konkludere på det omfattende arbeidet som pågår om hormonforstyrrende stoffer.

Under den digitale agendaen er revidering av «audiovisual media services directive» et av punktene.

På listen over lovverk som skal vurderes med tanke på forenkling og kostnadskutt (REFIT) står bla  tobakksavgifter, oppfølging av evaluering av matloven og ernærings og helsepåstander på «botanicals».

Prioriterte lovsaker som fortsatt er til behandling er personvernpakken (Data protection reform) som har betydning for bla helseregisterforskning og regulering av GMO i mat og for.

I 2016 blir følgende lovverk gjort gjeldende i EU:

  • Database for overvåking på mattrygghetsområdet - 18. jan 2016
  • Vitenskapelig bistand fra medlemslandene til kommisjonen på matområdet - 29. februar 2016
  • Revidert tobakksproduktdirektiv - 20. mai 2016
  • Mat produsert for barn - 20. juli 2016

Les hele rapporten her