Rapport om statlige tilskuddsordninger med miljøskadelige konsekvenser

Rapport om statlige tilskuddsordninger med miljøskadelige konsekvenser fra konsulentselskapet SWECO

Rapport om statlige tilskuddsordninger med miljøskadelige konsekvenser fra konsulentselskapet SWECO.

Les rapporten her (pdf)

SWECO Grøners oppdrag har vært avgrenset til å vurdere tilskuddsordninger til privat sektor på statsbudsjettet. Det er imidlertid andre deler av statsbudsjettets utgiftsside som også kan tenkes å ha negative miljøkonsekvenser, blant annet statlig drift- og investeringsutgifter og tilskudd til kommuner. Utredningen ble avgrenset til tilskuddspostene til privat sektor fordi dette er et område hvor det særlig er behov for mer kunnskap om tilskuddenes virkning på miljøet. Tilskuddsordninger og annen statlig aktivitet og virkemidler med positive miljøeffekter er i stor grad synliggjort i departementenes årlige budsjettproposisjoner, ulike stortingsmeldinger og stortingsmeldingene om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Annen påvirkning på miljøet av statlig aktivitet forsøkes også synliggjort gjennom at "Grønn stat" er et pilotområde i StatRes-prosjektet.

Se plansjene fra presentasjonen av rapporten fra Sweco (pdf)