Historisk arkiv

Rapportering på Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen 2007 - 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen 2007 – 2010 har vært et sentralt verktøy for regjeringens arbeid med integrering og inkludering de siste fire årene. Handlingsplanen har gitt en betydelig økonomisk styrking av integrerings- og inkluderingsfeltet. Den samlede styrkingen var på 890 mill. kroner i perioden 2006 -2010 (akkumulert beløp).

Rapportering på Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen 2007 - 2010 (word) / (PDF)