Forsiden

Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 31. mars 2014

Ved utgangen av mars 2014 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 558 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 373 har status avsluttet og 185 fortsatt er under behandling.

Siden utgangen av desember 2013 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 30 nye varsler. I perioden januar – mars ble 26 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 13 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i perioden 1.1.2014 – 31.3.2014. Totalt for de 13 sakene er det tilbakebetalt 3.365.461 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 1. kvartal 2014

Avsluttet
(
mnd og år)

Land/
region

Forvalter

Tilbake-
betalt
b
eløp (NOK)

Reaksjon

1.2014

Zambia

Ministry of Education Sector Pool

2.050.926

Udokumenterte kostnader. Saken avdekket av zambisk riksrevisjon.

1.2010

Uganda

Redd Barna

12.837

Underslag og manglende dokumentasjon. Samarbeidet med lokal partner er avsluttet.

1.2010

Uganda

Redd Barna

80. 353

Bedrageri og underslag. De involverte er sagt opp.

1.2014

Madagaskar

WWF

2.392

Overfakturering/
forfalsking av reiseregninger. De involverte er anmeldt.

1.2014

Norge

Norsk
Syke-
pleier-
forbund

221.328

Midler brukt til ikke-avtalte formål.

1.2014

Peru

Digni

64.796

Underslag. Den involverte er sagt opp.

1.2014

Etiopia

Digni

5.918

Underslag/tyveri. Den mistenkte er anmeldt til lokale myndigheter

1.2014

Sør-Sudan

Pact

82.045

Utgifter som ikke kunne dokumenteres. Mistanke om underslag, men mistenkte frifunnet. Risiko-
dempende tiltak.

2.2014

Sri Lanka

Strømme-
stiftelsen

0

Gjennomgang av lokal partner viste interessekonflikt og svakheter i økonomistyring. Ikke rettslig grunnlag for reaksjon, da avtalen viste til lokal lovgivning. Risiko-
dempende tiltak.

3.2012

Storbritannia

IANSA

0

Partner gikk konkurs og er oppløst før avtale ble gjennomført. UDs uprioriterte krav dekkes ikke av boet.

3.2014

Afghanistan

UNHCR

0

Mislighold i et prosjekt i regi av afghanske myndigheter. Ikke hjemmel for tilbakebetaling

3.2014

Brasil

Forum Paiter Surui

0

Mistanke om mislighold. Brasilianske myndigheter involvert, men saken senere henlagt. UDs krav er foreldet.

3.2014

Mosambik

National Petroleum Institute

844.866

Udokumenterte kostnader i bilateralt samarbeid med mosambikiske myndigheter. Risikodempende tiltak.