Referat gruppe b2 The Expert Group of Foreign Languages

Møtereferat gruppe B2, 11. juni 2003

Forum: "The working group of languages"
Sted: Brussel
Tidspunkt: 11. juni 2003
Deltagelse fra Norge: Per Ramberg

 1. Aksjonsplan for læring av fremmedspråk
 1. Planens innhold: Tre tema som vil bli fokusert:
 • Livslang læring av fremmedspråk (i barneskolen, på ungdomstrinn, i videregående opplæring, i høyere utdanning, voksenopplæring, personer med spesielle behov, språklig mangfold med mer)
 • Fremmedspråkdidaktikk (godt læringsmiljø på skolen, spesielle språkrom, lærerutdanning, rekruttering av fremmedspråklærere, undervisning i ulike fag på ulike fremmedspråk (bilingval undervisning), testing av språkkompetanse med mer)
 • Språkvennlige miljø (å bygge opp forståelse for læring av fremmedspråk, forståelse for læring av ulike minoritetsspråk med mer)
 1. Arbeid på ulike nivå:
 • Europeisk nivå: ulike typer utdanningsprogram, foreta studier, lage publikasjoner, holde konferanser, etablere nettverk, gjennomføre tester med mer
 • Nasjonalt nivå: forbedre eget utdanningssystem, ta nye grep for å fremme læring av fremmedspråk, fokusere gode eksempler
 1. Gode eksempler innen følgende kategorier:
 • Læring av fremmedspråk i tidlig alder
 • Lærerutdanning
 • Læring av fremmedspråk i ungdomsskole og videregående opplæring
 • Språklig mangfold
 • Livslang læring av fremmedspråk
 1. Tidsplan:
 • 01.08.03: Ferdigstillelse av planen
 • Høsten 2003: Politisk behandling av planen
 • 01.01.04: Implementering av planen
 1. Indikatorer
 • Indikatorgruppen drøftet innspill fra "The foreign language group" på sitt møte i uke 23 då
 • Innspillet ble positivt mottatt
 • Konstruktiv debatt i indikatorgruppen
 • Barcelona – indikatoren står fast (lingvistisk kompetanse)
 • Det ble reist spørsmål om det er for ambisiøst å teste alle fire språkferdighetene
 1. Eksempler på god praksis

På dette møtet ble gode eksempler på læring av fremmedspråk i tidlig alder og i "secondary education" fokusert:

 1. Læring av fremmedspråk i tidlig alder
 • I Irland har en innført et nasjonalt prosjekt kalt: Modern Languages in Primary Schools". Prosjektet har pågått i 4 år, og er nå under evaluering. Elever i 5. og 6.klasse (10-12 år gamle) har fått 1.5 time undervisning pr uke i ett av de fire fremmedspråkene: Fransk, tysk, spansk eller italiensk). Totalt har ca 390 skoler deltatt i prosjektet (dette utgjør ca 10% av skolene i Irland). De fleste elever lærer i løpet av disse to årene å forstå mye innen fremmedspråket. Et lite mindretall har liten progresjon i læringen av det fremmedspråket. Elevene er også i stand til å snakke brukbart på det fremmede språket. Jenter gjør det bedre enn guttene. Elever som har vært gjennom dette prosjektet sier de har fått en mer positiv holdning til det å lære fremmedspråk, og fått interesse for å bli bedre kjent med det / de land det fremmede språket de har lært, brukes. Elevene er spesielt positive den delen av undervisningen der spill, sanger og dikt fokuseres. 84% av de involverte elevene er glade for at de fikk dette tilbudet. Skolen og lærerne er også svært fornøyde med dette prosjektet. Elevenes foreldre har også vært positive til prosjektet.
 • Finland: De har hatt et prosjekt fra 1997 – 2002 der elever på barnetrinnet har fått opplæring i to fremmedspråk. Ca 40% av alle barnetrinnselever i Finland har fått opplæring i to språk ( i de fleste tilfeller engelsk og tysk eller fransk). Prosjektet er nå videreført i en toårsperiode som omfatter enda flere skoler og elever.
 • Østerrike: Elever på barnetrinnet kan få tilbud av læring av 10 ulike fremmedspråk. Felles for disse språkene er at de har nær tilknytning til Østerrike og østerriksk kultur (for eksempel flere østeuropeiske språk i naboland). Det er fokusert både språklige og kulturelle elementer i opplæringen.
 • Tyskland: I Hamburg er det en stor portugisisk koloni. Elever med slik avstamning lærer tysk og portugisisk allerede fra 1. klasse. Noen fag undervises ved å bruke tysk, andre fag undervises på portugisisk (CLIL – Content and Language Integrated Learning – dvs undervisning i ulike fag på ulike språk).
 • Ungarn: Allerede fra første klasse undervises elever ved 21 barneskoler i ett fremmedspråk. Dette skjer ved at 3 fag undervises på ett fremmedspråk i løpet av de 4 første år (CLIL). Flere elever som har vært gjennom dette, oppnår kompetanse på B-nivå innen det europeiske rammeverket.
 • I Belgia har en forsøk der barn på 5 år får tilbud om å lære enten engelsk, tysk eller hollandsk.

Hva kan en si ut fra disse eksemplene:

 • Ingen sikker dokumentasjon på fordeler / ulemper ved å lære fremmedspråk i tidlig alder
 • Et problem oppstår når elever som på barnetrinnet har vært gjennom ekstra opplæring i fremmedspråk, på ungdomstrinnet kommer i klasser med elever som ikke har vært gjennom slik opplæring. Det er viktig å sikre kontinuitet i opplæringen mellom de ulike skoleslag. En bør ha en plan for opplæring i hele utdanningsløpet.
 • Det viser seg at det er viktig for å lykkes med slik opplæring at en bygger på interesse i nærmiljøet (for eksempel portugisisk ved enkelte skoler i Hamburg, nabospråk i østerrikske skoler osv)
 • Det ser ut som om lærere som har studert et fremmedspråk, lykkes bedre i opplæringen enn lærere som har fremmedspråket som morsmål.
 • En utfordring er å gjøre slike fremmedspråktilbud tilpasset alle elever. Mange av forsøkene omfatter de skoleflinke elevene.
 1. Læring av fremmedspråk i "secondary education"
 • I Ungarn har en forsøk der elever undervises delvis på ungarsk og delvis på et fremmedspråk i ulike fag. Elevene er mellom 14 og 19 år. I fem år får de denne bilingvale undervisningen, vanligvis i fag som matematikk, historie, geografi, biologi, kjemi. De vanligste språkene som benyttes er: engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk. Det er 52 skoler med i dette 5-årige programmet. Det undervises bilingvalt i opptil 2o timer pr uke, og i slike klasser er størrelsen normalt på mellom 12 og 14 elever. Disse klassene er ca 30% dyrere enn gjennomsnittsklasser i Ungarn. De fleste elever som deltar i programmet oppnår kompetanse på nivå C i det europeiske rammeverket.
 • Flere land har forsøk med bilingval undervisning. Mange land mener at en ikke bør undervise bilingvalt i ett fag enn mer enn 2 år. Det å finne læringsmateriale som egner seg for slik bilingval undervisning er et problem. Det er videre viktig at skolens ledelse er entusiastisk og positiv til slike forsøk dersom en skal lykkes over tid.
 • Skal en lykkes med å lære et fremmedspråk, er tidsperspektivet viktig. Dess mer en er i kontakt med språket, dess bedre læring.
 • En utfordring er å tilpasse slik opplæring til alle elever.
 1. Plan for framtidige aktiviteter for "The Language Group"

Følgende aktiviteter er aktuelle for gruppen høsten 2003:

 • Behandle aksjonsplanen
 • Foreta studiebesøk til institusjoner som har lyktes med opplæring i fremmedspråk
 • Vurdere utformingen og gjennomføringen av testing av fremmedspråkkompetanse
 • Bidra til konkrete tiltak for å fremme læring innen hvert land (en oppgave for de respektive ekspertene)