Regionale myndigheters bruk av digital plandialog

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak utarbeidet en rapport om regionale myndigheters (fylkesmenn og fylkeskommuner) bruk av digital plandialog. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil bruke denne rapporten i vårt videre arbeid med å digitalisere planprosessene.

I planprosessene skal kommunale saksbehandlere, politikere, publikum, utbyggere, planleggere og andre offentlige aktører kommunisere og gi innspill. Tradisjonelt har denne dialogen skjedd ved oversendelse av fysiske brev mellom aktørene, som har blitt arkivert i de ulike aktørers sak- og arkivsystemer. I dag foregår saksbehandling og dialog i mer eller mindre grad elektronisk i en eller annen form. Mange kommuner og andre offentlige organ har tatt i bruk fullelektronisk saksbehandling, som også innebærer digital godkjenning av brev. Dermed ligger det til rette for at fysiske brev og dokumenter kan utgå i sin helhet.

En rekke kommuner har innført elektroniske verktøy for dialog mellom kommune og publikum, såkalt plandialog.  Regionale myndigheter bruker i svært liten grad disse løsningene til å gi uttalelser til nye arealplaner, innhente informasjon om planer og å følge framdriften i arealplanprosessene. Rapporten viser at dette skyldes at dagens løsninger ikke er reelt besparende for regionale myndigheter. Rapporten peker på flere forhold som må forbedres for at dette blir tatt i bruk og dermed gi besparelser og raskere planprosesser.

Last ned: Regionale myndigheters bruk av digital plandialog (pdf)