Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2006-2009

Utvidet refleksjonsperiode, utvidelse av bistandsadvokatordning og styrket innsats for å bekjempe tvangsarbeid og illegal handel med organer. Dette er noen av regjeringens 18 nye tiltak i handlingsplan mot menneskehandel.

Utvidet refleksjonsperiode, utvidelse av bistandsadvokatordning og styrket innsats for å bekjempe tvangsarbeid og illegal handel med organer. Dette er noen av regjeringens 18 nye tiltak i handlingsplan mot menneskehandel.

- Kjennetegnet for den norske innsatsen skal være et politi som prioriterer forebygging og etterforsking av denne type saker. Vi skal ha et støtteapparat som tar ofrene på alvor, og et internasjonalt engasjement som bidrar til å styrke det internasjonale rammeverket og gir ofrene mulighet for et verdig liv i frihet, sier justisminister Knut Storberget.

Blant andre nye tiltak er:

  • Regjeringen styrker informasjonen om enslige mindreårige asylsøkeres rettigheter og krav på beskyttelse, samt i større grad forebygge og oppklare forsvinninger av mindreårige på mottak.
  • Regjeringen intensiverer den oppsøkende virksomheten i prostitusjonsmiljøene for å sikre avdekking av straffbare forhold og bedre kartlegging av miljøene.
  • Oslopolitiet skal i større grad drive oppsøkende virksomhet i prostitusjonsmiljøet, kartlegge problemene og drive forebyggende arbeid.
  • Regjeringen styrker det tverretatlige samarbeidet for avsløring av menneskehandel for tvangsarbeid.
  • Regjeringen vil kartlegge lokale og regionale etaters erfaringer med bistand til mindreårige ofre for menneskehandel, samt utarbeide verktøy for identifisering av barn.
  • Regjeringen utvider bistandsordningen og retten til fri rettshjelp for ofre for menneskehandel og etablere tiltak slik at bistandsadvokaten får en utvidet rolle i forhold til å følge opp ofre i forbindelse med etterforskning og straffesak.

Til handlingsplanen:
Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2006-2009 (pdf: 2 Mb)