Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.

Her kan du finne og laste  ned Miljødirektoratets veileder med faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger:

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging .