Rundskriv 14/99

Til samtlige departementer og
Riksrevisjonen