Rundskriv 4/98

Til

Samtlige departementer
Statsministerens kontor
Riksrevisjonen

Rundskriv 4/98

Deres ref

Vår ref

Dato

98/ 6789C HGD/AUl

5.8.1998

Innrapportering av regnskapsdata til Finansdepartementet - kasserapport

Innrapportering av kasserapport
Finansdepartementet viser til brev av 08.09.97 til statlige regnskapsførere og departementene hvor det bl a understrekes nødvendigheten av at regnskapsførerene overholder fristene for innrapportering av regnskapsdata til det sentrale statsregnskapet. Fristen til Finansdeparte-mentet er innen den 15. i påfølgende måned etter utløpet av regnskapsperioden ( hhv 15.4., 15.5., 15.7., 15.9., 15.10., 15.11. og 15.1.).Finansdepartementet har også i 1998 registrert at en del regnskapsførere ikke overholder fristen for innlevering av kasserapporter til Finansdepartementet.

Videre er det registrert at innrapporterte regnskapsdata er av svært varierende kvalitet. Dette gjelder bl a bruk av godkjent kontoplan i h t vedtatt budsjett og korrekt regnskapsføring på underpostnivå. For å kunne utføre oppgaven med å sammenstille regnskapsdata i det sentrale statsregnskapet er Finansdepartementet avhengig av at innrapporterte regnskapsdata er korrekte.

Sen og mangelfull innrapportering vanskeliggjør Finansdepartementets arbeid med avleggelse av statsregnskapet og hindrer oss i å gi hurtig og fullstendig informasjon om regnskapstall til blant annet departementene. En forutsetter at departementene overfor sine regnskapsførere iverksetter tiltak slik at fristene og kvaliteten på kasserapportene blir i h t gjeldende krav og retningslinjer.

Statsregnskapet 1998 Endringer i kontoplanen for poster og underposter
Det vises til tidligere rundskriv R-19/97 om endringer i 1998 i kontoplanen for poster og underposter. Her refereres kort hva endringene består i:

Bevilgningsregnskapet - utgiftskapitler:
Ved innrapportering på utgiftskapitler til statsregnskapet skal det rapporteres på underpostnivå på post 01, 21 og 24. Underpostene skal alltid ha to siffer.

- post 01 Driftsutgifter

Her finnes standardiserte underposter. Til post 01 er det reservert
underpostene 11 - 19 til lønnsutgifter og
underpostene 21 - 29 til varer og tjenester.

- post 21 Spesielle driftsutgifter

Til post 21 er det reservert underpostene 11, 12, 18, 21 og 22

- post 24 Driftsresultat. Denne tilhører statens forretningsdrift.

Rapporteringen på underpostnivå gjennomføres ved å sette siffer 0 foran den underposten som i 1997 ble rapportert med et siffer. Det betyr at underpostene 1, 2 og 3 (1997) rapporteres i år som underpostene 01, 02 og 03.

Ved innrapportering av andre poster på utgiftskapitler krever ikke Finansdepartementet innrapportering på underpostnivå. Dersom regnskapsfører likevel ønsker at statsregnskapet skal vise underposter under andre poster enn 01, 21 og 24 må disse underpostene alltid rapporteres ved bruk av to siffer.

Bevilgningsregnskapet - inntektskapitler:
Ved innrapportering til statsregnskapet på inntektskapitler skal det rapporteres på underpostnivå på post 16 og kapittel 5341 post 91. Underposten skal alltid være to siffer.

- post 16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

Følgende underposter er reservert:
< 16-11 Refusjon av lønn
16-12 Refusjon av arbeidsgiveravgift

- kapittel 5341 Avdrag på utestående fordringer post 91 Alminnelige fordringer

Under post 91 skal det benyttes underposter hvis funksjon skal være å spesifisere innbetalingene på departementene. For å systematisere dette tildeles hvert departement følgende underpostnummer:

Utenriksdepartementet

01

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

02

Kulturdepartementet

03

Justisdepartementet

04

Kommunal- og regionaldepartementet

05

Sosial- og helsedepartementet

06

Barne- og familiedepartementet

08

Nærings- og handelsdepartementet

09

Fiskeridepartementet

10

Landbruksdepartementet

11

Samferdselsdepartementet

13

Miljøverndepartementet

14

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

15

Finans- og tolldepartementet

16

Forsvarsdepartementet

17

Olje- og energidepartementet

18

Ved innrapportering på andre poster på inntektskapitlene krever ikke Finansdepartementet innrapportering på underpostnivå, med unntak av post 16, kapittel 5341 post 91 og kapittel 5521, post 70.

Med hilsen

Ole K Hovland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Arnt Kamperud
fung. avdelingsdirektør