Rundskriv

Rundskriv H-11/07

Statsbudsjettet 2008 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

Brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene med orientering om konsekvenser av Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2008

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn

Nr.
H-11/07
Vår ref 
07/144-23
Dato
08.01.2008
 

Statsbudsjettet 2008 – det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

Regjeringen la 5. oktober 2007 fram forslag til statsbudsjett for 2008, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008).

Stortingets finanskomite avga 20. november Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 27. november kommunale og fylkeskommunale skattører og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2008. Stortingets vedtak var i tråd med regjeringens forslag.

For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren for 2008 viser vi til ovennevnte budsjettdokumenter.

1. Kommunesektorens inntektsrammer for 2008

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2008 anslås til om lag 6,2 mrd. kroner. De frie inntektene er styrket med 2 mrd. kroner. Av dette er 0,5 mrd. kroner knyttet til avlastning av de frie inntektene som følge av at staten tar en større del av finansieringen av ressurskrevende tjenester. Veksten i samlede og frie inntekter er regnet fra det inntektsnivået for 2007 som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett 2007.

Stortinget har i tråd med regjeringens forslag vedtatt følgende maksimalskattører for personlige skattytere for 2008:

  • Kommuner: 12,05 prosent (-0,2 prosentpoeng fra 2007).
  • Fylkeskommuner: 2,65 prosent (-0,05 prosentpoeng fra 2007).

Tabell 1 viser anslag på frie inntekter i 2007 og 2008, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd. 2007-beløpene er anslag på regnskap. For 2008 er Stortingets budsjettvedtak lagt til grunn. Det er ingen endringer i forhold til tabell 2.2 i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon (St.prp. nr. 1 (2007-2008)).

Tabell 1. Frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner1) i 2007 og 2008. Mill. kroner og endring i prosent. Nominelle priser. 2)KommuneneFylkeskommunene


Kommunesektoren i alt

20073) 2008 Pst.
endr.
20073) 2008 Pst.
endr.
20073) 2008 Pst.
endr.

Skatter i alt

103 240

105 590

2,3

19 810

20 205

2,0

123 050

125 795

2,2

Herav skatt på inntekt og formue

97 280

99 510

2,3

19 810

20 205

2,0

117 090

119 715

2,2

Rammetilskudd (ekskl. selskapsskatt)

38 227

40 846

6,8

14 659

15 878

8,3

52 886

56 724

7,3

Selskapsskatt 4)

5 160

5 375

4,2

-

-

-

5 160

5 375

4,2

Sum frie inntekter

146 627

151 811

3,5

34 469

36 083

4,7

181 096

187 894

3,8

1) Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel
2) Prisveksten (deflator) i kommunesektoren i 2008 er anslått til 4,2 prosent
3) Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer
4) Selskapsskatt bevilges som en del av rammetilskuddet (kap. 571, post 69)

 

Tabell 1 viser en nominell vekst i frie inntekter på 3,8 prosent i 2008, regnet fra anslag på regnskap 2007. I anslag på regnskap 2007 inngår økning i skatteanslaget for 2007 på 2,2 mrd. kroner i St.prp. nr. 1 (2007-2008).

Vedlegg 1 og 2 viser fordeling av rammetilskudd til hhv. kommuner og fylkeskommuner i 2008. Fordelingen er identisk med forslaget i statsbudsjettet 2008, jf. Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 for 2007-2008 (Grønt hefte), tabell 1-k og tabell 1-fk.

Stortinget har vedtatt øremerkede bevilgninger til kommunesektoren for 2008 ved behandlingen av fagkomiteenes budsjettinnstillinger. Det vises til vedlegg 3 for en oversikt over statlige overføringer til kommunesektoren.

2. Innlemming av det øremerkede tilskuddet til særskilt norskopplæring, tospråklig opplæring og morsmålsopplæring

I statsbudsjettet for 2007 ble det øremerkede tilskuddet til særskilt norskopplæring, tospråklig opplæring og morsmålsopplæring (budsjettkap. 225, post 64) innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Midlene ble i 2007 fordelt mellom kommunene etter faktiske regnskapstall for 2004. For 2008 er midlene omfordelt mellom kommunene på grunnlag av regnskapstall for 2006, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (Grønt hefte), tabell C-k.

Det har kommet fram at regnskapstallene for 2006 for kommunene i Nordland ikke er korrekte. Dette skyldes at deler av de midler som ble utbetalt i 2005 først skulle vært utbetalt i 2006. Som følge av dette viser regnskapstallene for 2006 – som ny fordeling av midlene er basert på – for lave beløp for kommunene i Nordland. Konsekvensen er at kommunene i Nordland i 2008 samlet får ca. 11,6 mill. kroner for lite, og at resten av landets kommuner får tilsvarende beløp for mye utbetalt.

Det vil i forbindelse med revidert grønt hefte 2008 (som legges fram i juni 2008) bli lagt opp til en omfordeling som tar hensyn til kommunene i Nordland. Disse kommunene vil samlet få ca. 11,6 mill. kroner mer i tilskudd. Tilskuddet til andre kommuner vil reduseres tilsvarende.

3. Opplæring i barneverninstitusjoner (fylkeskommunene)

Opplæringsloven § 13-2 er endret med virkning fra 1. januar 2008. Lovendringen innebærer at fylkeskommunen der en barneverninstitusjon ligger, får rett til refusjon av utgifter til opplæring av elever fra fylkeskommunen der eleven er bosatt på det tidspunktet det fattes vedtak om plassering, etter satser fastsatt av departementet ved forskrift. Kunnskapsdepartementet har hatt på høring forslag til ny § 19-7 i forskrift til opplæringsloven om refusjonssatser for opplæring for elever i barneverninstitusjoner utenfor eget hjemfylke. Det tas sikte på å fastsette den nye forskriftsbestemmelsen i januar 2008. I den forbindelse vil det bli sendt ut rundskriv fra Kunnskapsdepartementet med orientering om lovendringen i opplæringsloven § 13-2 og den nye forskriftsbestemmelsen § 19-7.

4. Inntektsutjevnende tilskudd

Negativt rammetilskudd

Dersom en kommune en termin får et negativt inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, blir kommunens rammetilskudd negativt. Kommunen får da ikke utbetalt rammetilskudd i den aktuelle terminen, og det negative rammetilskuddet blir avregnet mot neste terminutbetaling.

Bykle kommune har så høy skatteinngang at kommunen skal trekkes mer i netto inntektsutjevnende tilskudd enn det kommunen mottar i øvrige rammetilskudd sett under ett. Fordi departementet forventer at Bykle kommune vil komme ut med negativt rammetilskudd, vil kommunen ikke få utbetalt rammetilskudd i 2008.

Departementet vil i 2008 foreta en løpende vurdering av behovet for å holde tilbake utbetaling av rammetilskudd for andre kommuner med høy skatteinngang.

Regnskapsmessig føring

Det inntektsutjevnende tilskuddet skal føres etter anordningsprinsippet. Ved utbetaling av rammetilskuddet i januar og februar 2008 må det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utbetalingen gjelder for (oktober, november eller desember 2007), mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar eller februar 2008).

Departementet tar sikte på at det inntektsutjevnende tilskuddet for 2007 vil være ferdig beregnet rundt 20. januar 2008, når endelige skattetall for 2007 foreligger. Tallene vil da bli lagt ut på departementets internettsider for løpende inntektsutjevning (menyvalg: kommune- og fylkesforvaltning – kommuneøkonomi – løpende inntektsutjevning og utbetaling av rammetilskudd – skatteinngang og beregninger).

5. Tidspunkt for utbetaling av rammetilskudd i 2008


Rammetilskudd for 2008 vil være på mottakers konto på følgende datoer:

04.01, 05.02, 05.03, 04.04, 05.05, 05.06, 04.07, 05.09, 03.10, 05.11. På de 7 datoene som er uthevet, vil rammetilskuddet inkludere inntektsutjevnende tilskudd. Terminutbetalingene av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner dokumenteres på Kommunal- og regionaldepartementets internettsider
(menyvalg: kommune- og fylkesforvaltning – kommuneøkonomi – løpende inntektsutjevning og utbetaling av rammetilskudd – utbetaling av rammetilskudd).

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør
              Einar Bye
              seniorrådgiverVedlegg 1 Rammetilskudd til kommunene i 2008 (pdf-format)
Vedlegg 2 Rammetilskudd til fylkeskommunene i 2008 (pdf-format)
Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2008 (pdf-format)

 

Kopi m/vedlegg:

KS
Finansdepartementet
Kunnskapsdepartementet