Rundskriv H-1/20 Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2020 etter Stortingets budsjettvedtak.

Regjeringen Solberg la 7. oktober 2019 fram budsjettforslaget for 2020 i Prop. 1 S (2019–2020). Stortingets finanskomité avga 20. november 2019 Innst. 2 S (2019–2020) med forslag til rammevedtak for 2020. Innstillingen ble vedtatt av Stortinget 27. november. Videre avga finanskomiteen 6. desember 2019 Innst. 3 S (2019–2020) Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2020. På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 13. desember kommunale og fylkeskommunale skattører. Vedtaket var i tråd med innstillingen og regjeringens forslag. Stortingets kommunal- og forvaltningskomité avga 28. november Innst. 16 S (2019–2020). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 5. desember rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for 2020 i tråd med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2019–2020) og Innst. 16 S (2019–2020). For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren 2020 vises det til ovennevnte budsjettdokumenter som er tilgjengelige på Stortingets nettsider.

Grønt hefte 2020 er beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020) og viser regjeringens forslag til fordeling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner. Vedtatt rammetilskudd til kommunene for 2020 er i tråd med forslaget i Prop. 1 S (2019–2020).

Under punkt 2 er det redegjort for endringer i rammetilskuddet for 2020 for fylkeskommunene som følge av Stortingets budsjettvedtak. Under punkt 3 gis en oversikt over datoer for utbetaling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner i 2020.

1. Kommunesektorens inntektsrammer i 2020

Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås å bli 3,2 mrd. kroner i 2020, tilsvarende 0,6 pst. Dette er i tråd med anslaget i Prop. 1 S (2019–2020). Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 i revidert nasjonalbudsjett for 2019. Av veksten i kommunesektorens inntekter er 1,3 mrd. kroner vekst i frie inntekter, tilsvarende 0,3 pst. Veksten i de frie inntektene er i tråd med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2019–2020).

2. Endringer – Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

Fra 2020 overføres fylkesveiadministrasjonen (den delen av sams vegadministrasjon som gjelder fylkesvei) fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. I Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020) ble det foreslått at fylkeskommunene får overført budsjettmidler tilsvarende de stillingene som staten har finansiert knyttet til drift og vedlikehold mv. av fylkesvei over kap. 1320 Statens vegvesen. Dette tilsvarer 1 199 mill. 2020–kroner. Midlene er i 2020 gitt en særskilt fordeling mellom fylkeskommunene ut fra ressursbruken til oppgaver knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold under sams vegadministrasjon i den enkelte fylkeskommune i 2018.

Vedlegg 1 viser vedtatt rammetilskudd for 2020 på fylkesnivå.

3. Utbetaling av rammetilskudd i 2020

I 2020 vil rammetilskuddet være på mottakers konto på følgende datoer: 7. januar, 4. februar, 3. mars, 3. april, 4. mai, 4. juni, 3. juli, 3. september, 5. oktober og 4. november.

Termin 11 for 2019 ble utbetalt 23. desember: Utbetaling av rammetilskudd termin 11 2019.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør
Hege Rønning
seniorrådgiver


Vedlegg:

1. Rammetilskudd til fylkeskommuner etter saldert budsjett 2020 (pdf)
2. Statlige overføringer til kommunesektoren, nysaldert 2019 og saldert budsjett 2020 (pdf)