Rundskriv R-1/2003 Overføring av ubrukte bevilgninger til 2003

Finansdepartementet oversender med dette et skjema som viser mulige overføringer til 2003 under departementets kapitler og poster, jf. vedlegg

Overføring av ubrukte bevilgninger til 2003

Rundskriv R-1/2003 (pdf-format)
Oversikt som viser overgangen mellom kontoplan for 2001 og år 2002 (pdf-format)