Rundskriv R-1/2003 Overføring av ubrukte bevilgninger til 2003

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet oversender med dette et skjema som viser mulige overføringer til 2003 under departementets kapitler og poster, jf. vedlegg

Overføring av ubrukte bevilgninger til 2003

Rundskriv R-1/2003 (pdf-format)
Oversikt som viser overgangen mellom kontoplan for 2001 og år 2002 (pdf-format)