Rundskriv R-12/92

Rundskriv R-12/92

Til samtlige departementer
og Riksrevisjonen

Vår ref. (Bes oppgitt ved svar)

Dato

90/6349

C 2 HHH/AL

29.9.92

FULLMAKT FOR DEPARTEMENTENE TIL Å AVSKRIVE UERHOLDELIGE FORDRINGER

Etter samråd med Riksrevisjonen har Finansdepartementet bestemt at departementene gis fullmakt til å avskrive uerholdelige fordringer på inntil kr 300.000,-. Fullmakten gjelder på områder hvor ikke departementene tidligere gjennom lover eller Stortingsvedtak har legalfullmakt til avskrivning av slike fordringer. Ved avgjørelsen av om en fordring er uerholdelig skal følgende retningslinjer legges til grunn:

  • Uerholdeligheten bedømmes ut fra rettslige og økonomiske vurderinger.
  • Uerholdeligheten må legitimeres å være til stede:
    • når det gjelder allerede regnskaps-/reskontroførte fordringer ved at regnskapsbilagene vedlegges redegjøring/dokumentasjon for uerholdligheten og hva som er gjort for å få fordringen dekket.
    • når det gjelder regnskapsmessig ikke registrerte bek ved at redegjøringen/dokumentasjonen følger regnskapet.

Er det tvil om uerholdeligheten, f.eks. ved at beløp av noen størrelse er knyttet til en rettslig omtvistet fordring mot en betalingsdyktig skyldner, forelegges spørsmålet om avskrivning av vedkommende fagdepartement for Riksrevisjonen på forhånd, eventuelt etter at Regjeringsadvokaten har uttalt seg.

En regnskapsmessig avskrivning medfører ikke at fordringen er å anse som slettet og ansvarsbefriende for skyldneren. Underretning til skyldneren om avskrivning bør bare gis i særskilte tilfelle.

Spørsmål om avskrivning av en fordring som Riksrevisjonen gjennom antegnelse eller på annen måte har reist avgjøres av Riksrevisjonen.

Det enkelte fagdepartement fastsetter under konstitusjonelt ansvar arts- og beløpsmessige rammer for underlagte enheter, som ved delegasjon gis fullmakt til å foreta avskrivninger. En eventuell videredelegasjon må godkjennes av Finansdepartementet på forhånd. Der Finansdepartementet har gitt fagdepartementene fullmakt til å videredelegere avskrivningsmyndighet til underliggende etater settes beløpsgrensen til kr. 300.000,- Det enkelte fagdepartement gis likevel adgang til totrinns videredelegasjon til underliggende etater av fullmakt til etter:

  • avsluttet konkursbehandling i aksjeselskaper å avskrive den del av fordringen på konkursskyldneren, som ikke er dekket av utbetalt dividende når udekket del er under kr. 500.000,-.
  • oppfylt tvangsakkord og frivillig akkord, herunder underhåndsakkord, å avskrive den del av fordringen på akkordskyldneren som ikke er dekket av utbetalt dividende når udekket del er under kr 500.000,-.

Avskrivning av regresskrav og andre fordringer mot tjenestemenn faller utenfor denne ordning.

Som uerholdelig fordring regnes også fordringer som det ut fra et kostnadssynspunkt ikke vil være regningssvarende å inndrive (bagatellsaker).

Dersom en fordring er blitt uerholdelig gjennom passivitet eller annen forsømmelse fra administrasjonens side, vil Riksrevisjonen kunne kreve ansvar gjort gjeldende mot den ansvarlige.

Etter fullmakt