Rundskriv R-6/98

Til samtlige departementer og Riksrevisjonen

Rundskriv R-6/98

Vår ref

Dato

98/4146 SA HPL/GHL

4.9.1998

Fullmakt for departementene til å avskrive uerholdelige fordringer

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-11/92 og R-12/92 vedørende ovennevnte.

I rundskriv R-12/92 punkt 3 heter det:

"Er det tvil om uerholdeligheten, for eksempel ved at beløp av noen størrelse er knyttet til en rettslig omtvistet fordring mot en betalingsdyktig skyldner, forelegges spørsmålet om avskrivning av vedkommende fagdepartement for Riksrevisjonen på forhånd, eventuelt etter at Regjeringsadvokaten har uttalt seg."

I samme rundskriv punkt 5 heter det:

"Spørsmål om avskrivning av en fordring som Riksrevisjonen gjennom antegnelse eller på annen måte har reist avgjøres av Riksrevisjonen."

Riksrevisjonen har besluttet at de ikke lenger skal ta stilling til konkrete avskrivningssaker forelagt av statsforvaltningen. Punkt 3 og 5 i rundskriv R-12/92 oppheves derfor med umiddelbar virkning.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

Hans Peter Lødrup
rådgiver