Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak – 2022

Nedenfor følger kommunenes satser for egenbetaling for statlige barnevernstiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5 og Prop. 1 S (2021-2022) fra Barne- og familiedepartementet. Satsene er i tråd med endringene som følger av barnevernsreformen, som innebærer økt finansieringsansvar for kommunene, se Prop. 73 L (2016-2017) for en nærmere beskrivelse.

Tiltak

Sats per måned

Barnevernsinstitusjoner

kr 170 000

Barnevernsinstitusjoner – enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssentre og asylmottak*

kr 85 000

Senter for foreldre og barn (døgnopphold på senter)

kr 71 000

Senter for foreldre og barn (hjemmebasert/poliklinisk)

kr 11 000

Beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem**

kr 85 000

MST (Multisystemisk terapi)

kr 15 000

FFT (Funksjonell familieterapi)

kr 15 000

PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen)***

kr 0

Webster Stratton

kr 0

* Kommunene skal betale ordinær egenandel for opphold i institusjon for bosatte enslige mindreårige flyktninger.
** Eksisterende plasseringer i beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem skal videreføres uten endringer i 2022. I slike tilfeller vil egenandelen være kr 37.100.
*** Bufetat vil tilby PMTO som tiltak i 2022. Overføring av ansvaret for å tilby PMTO, som varslet i Prop 73 L, skjer i 2023, parallelt med ferdigstillelse av Bufetat sin implementeringsstruktur. Det er Bufetat som vil ha ansvaret for den regionale implementeringen av PMTO og andre kunnskapsbaserte hjelpetiltak.

Satsene over gjelder per barn, men for senter for foreldre og barn gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn betaler kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler kommunen en og en halv sats. For hvert øvrige barn betaler kommunen halv sats.

Barne- og familiedepartementet ønsker å gjøre oppmerksom på følgende fra 2022:

1. Refusjon av utgifter til forsterking av fosterhjem som påløp før 2022

En sentral endring i barnevernsreformen er avvikling av refusjonsordningen. Kommunene skal imidlertid fremdeles kunne søke refusjon i tråd med dagens ordning for utgifter som kom før 2022.

Fristen for å sende inn slike refusjonskrav til Bufetat settes til 1. september 2022.

2. Senter for foreldre og barn

Kommunenes egenandel for tilbud i senter for foreldre og barn er innrettet slik at kommunene i 2022 skal betale om lag samme andel som tidligere av Bufetat sine kostnader. Satsene fremgår i tabellen over. Ettersom hjemmebasert/poliklinisk tilbud koster mindre enn døgnopphold i sentrene er egenandelen tilsvarende lavere.

De vedtatte lovendringene som følger av Prop. 73 L (2016-2017) innebærer en faglig omlegging av tilbudet i sentrene slik at tilbudet primært skal gjelde utredning av sped- og småbarnsfamilier, med mulighet for etterfølgende hjelpetiltak. Kommunene skal betale egenandel for dette tilbudet. Dersom kommunen ønsker å kjøpe hjelpetiltak i sentrene, uten at det er knyttet til utredning i senteret, skal den kommunen etter ny ordning betale full pris for dette. Det alternative tilbudet i sentrene er imidlertid ikke ferdig implementert enda, så det vil derfor være en overgangsordning på to år, dvs. i 2022 og 2023, som innebærer at dagens finansieringsordning videreføres i overgangsperioden. Dette innebærer at kommunen betaler en egenandel, og ikke full pris, i 2022 og 2023 ved bruk av tilbud i senter for foreldre og barn uavhengig av om tilbudet gis etter ny eller gammel ordning.

3. Overgangsordning for fosterhjem

For eksisterende plasseringer i beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem (inngått før 1. januar 2022) skal egenandelsnivået fra 2021 videreføres. I slike tilfeller vil egenandelen være kr. 37 100, se også fotnote i tabellen over.

4. Tidsavgrensning av statens medfinansieringsansvar av beredskapshjem

Statens medfinansieringsansvar ved bruk av beredskapshjem blir avgrenset fra og med 1. januar 2022. Det statlige medfinansieringsansvaret begrenses til 12 måneder. Dette innebærer at kommunen må dekke hele kostnaden knyttet til beredskapshjemmet fra det tidspunktet barnet har bodd i beredskapshjemmet i 12 måneder. Dette gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 og betyr at kommunenes potensielle fulle finansieringsansvar først vil inntre fra 1. januar 2023.

5. Refusjon for hjelpetiltak i kommunal regi

Refusjon for enkelte hjelpetiltak i kommunal regi har tidligere vært en del av refusjonsordningen som fra 2022 avvikles. Derfor vil også denne ordningen avvikles fra 2022.