Satser for kommunal egenbetaling for statlige barnevernstiltak – 2023

Nedenfor følger kommunenes satser for egenbetaling for statlige barnevernstiltak, jf. barnevernsloven § 16-5 og Prop. 1 S (2022-2023) for Barne- og familiedepartementet.

Tiltak

Sats per måned

Barnevernsinstitusjoner

kr 175 000

Barnevernsinstitusjoner – enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssentre og asylmottak*

kr 87 500

Senter for foreldre og barn (døgnopphold på senter)

kr 73 000

Senter for foreldre og barn (hjemmebasert/poliklinisk)

kr 11 500

Beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem**

kr 87 500

MST (Multisystemisk terapi)

kr 15 500

FFT (Funksjonell familieterapi)

kr 15 500

PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen)***

kr 0

Webster Stratton

kr 0

* Kommunene skal betale ordinær egenandel for opphold i barnevernsinstitusjon for bosatte enslige mindreårige flyktninger.

** Eksisterende plasseringer i beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem gjort før 2022, skal videreføres uten endringer i 2023. I slike tilfeller vil egenandelen være kr 38 100.

*** Overføring av ansvaret for å tilby PMTO, som varslet i Prop 73 L, skjer gradvis fra 2023, i takt med at kommunene bygger opp eget tilbud og parallelt med ferdigstillelse av Bufetat sin implementeringsstruktur. Det er Bufetat som vil ha ansvaret for den regionale implementeringen av PMTO og andre kunnskapsbaserte hjelpetiltak.

Satsene over gjelder per barn, men for senter for foreldre og barn gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn betaler kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler kommunen en og en halv sats. For hvert øvrige barn betaler kommunen halv sats.

Barne- og familiedepartementet ønsker å gjøre oppmerksom på følgende:

1. Senter for foreldre og barn

1.1.2022 trådde lovendringer som følger av Prop. 73 L (2016-2017) i kraft. Endringene innebærer en faglig omlegging av tilbudet i sentrene slik at tilbudet primært skal gjelde utredning av sped- og småbarnsfamilier, med mulighet for etterfølgende hjelpetiltak. Kommunene skal betale egenandel for dette tilbudet. Kommunenes egenandel for tilbud i senter for foreldre og barn er innrettet slik at kommunene skal betale om lag samme andel som Bufetat sine kostnader til senter for foreldre og barn før lovendringen. Satsene fremgår i tabellen over. Ettersom hjemmebasert/poliklinisk tilbud koster mindre enn døgnopphold i sentrene er egenandelen tilsvarende lavere. 

Dersom en kommune ønsker å kjøpe hjelpetiltak i sentrene, uten at det er knyttet til utredning i senteret, skal kommunen etter ny ordning betale full pris for dette. Det nye tilbudet er ikke ferdig implementert i alle sentrene enda. Det er derfor innført en overgangsordning som innebærer at kommunen betaler en egenandel, og ikke full pris, ut 2023, ved bruk av tilbud i senter for foreldre og barn uavhengig av om tilbudet gis etter ny eller gammel ordning.

2. Overgangsordning for fosterhjem

For eksisterende plasseringer i beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem (inngått før 1. januar 2022) skal egenandelsnivået fra 2021 (prisjustert til 2023-kroner) videreføres. I slike tilfeller vil egenandelen være kr. 38 100, se også fotnote i tabellen over.

3. Tidsavgrensning av statens medfinansieringsansvar av beredskapshjem

Statens medfinansieringsansvar ved bruk av beredskapshjem ble avgrenset fra og med 1. januar 2022. Det statlige medfinansieringsansvaret begrenses til 12 måneder. Dette innebærer at kommunen må dekke hele kostnaden knyttet til beredskapshjemmet fra det tidspunktet barnet har bodd i beredskapshjemmet i 12 måneder. Endringen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2022 og betyr at kommunenes potensielle fulle finansieringsansvar inntrer fra 1. januar 2023.