Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank gis tillatelse til sammenslåing

Finansdepartementet har 30. september 2009, med hjemmel i de nye lovreglene for sparebanksektoren som trådte i kraft 1. juli 2009, gitt tillatelse til at Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank slår seg sammen.

Advokatfirmaet Selmer
v/advokat Endre
Postboks 1324 Vika
0112 Oslo

 

 


       
Deres ref                                  Vår ref                                   Dato
                                               09/4200 FM MaI/MW                30.09.2009


 

Tillatelse til sammenslåing


Det vises til søknad 2. juli 2009, hvor det på vegne av Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank søkes om tillatelse til å slå de to sparebankene sammen, med Sparebanken Møre som overtakende bank, samt tillatelse til avvikling av Sparebanken Tingvoll og opprettelse av Sparebankstiftelsen Tingvoll. Det vises videre til Kredittilsynets tilrådning i saken 31. august 2009. 

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-2 gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Tingvoll Sparebank til Sparebanken Møre i samsvar med vedtak i de to bankenes forstanderskap henholdsvis 30. juni 2009 og 1. juli 2009.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-8 annet ledd gir Finansdepartementet tillatelse til å avvikle sparebankvirksomheten i Tingvoll Sparebank.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-8 annet ledd, jf. § 2c-12 annet ledd gir Finansdepartementet tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Tingvoll.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  1. Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank skal godtgjøre overfor Kredittilsynet at tiltakene til beskyttelse av bankenes innskytere som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd er gjennomført.
  2. Sparebanken Møre skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i Tingvoll og Gjemnes kommuner. 
  3. Det skal til en hver tid framgå av vedtektene til Sparebankstiftelsen Tingvoll at stiftelsen skal ha som formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Møre, og at stiftelsen ved sine disposisjoner i rimelig utstrekning skal ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i tidligere Tingvoll Sparebank.

Kredittilsynet gis fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer i Sparebanken Møre i forbindelse med sammenslåing av sparebankene og kompetanse til å godkjenne Sparebankstiftelsen Tingvolls vedtekter etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2.

Finansdepartementet har vurdert og kommet til at Sparebankstiftelsen Tingvoll bør være underlagt reglene i finansieringsvirksomhetsloven selv om stiftelsens eierandel i Sparebanken Møre er under 10 prosent, og at sparebankstiftelsen Tingvoll, uansett eierandel, underlegges tilsyn av Kredittilsynet.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                        Mirella E. Wassiluk
                                                                        underdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet, ref. 09/5552
               Tingvoll Sparebank, Sparebanken Møre.