Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har sendt forslag til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging på høring i henhold til plan- og bygningsloven § 6-2 annet ledd. Hensikten med nye statlige planretningslinjer på området er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive planprosesser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2013