St.meld. nr. 32 (1995-96)

Om grunnlaget for samferdselspolitikken


OM GRUNNLAGET FOR
SAMFERDSELSPOLITIKKEN

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 29. mars 1996,
godkjent i statsråd samme dag.

I N N H O L D

Sammendrag

1 Bakgrunn og formål

1.1 Bakgrunn
1.2 Formål

2 Samferdselssektorens rolle i Regjeringens politikk - mål, utfordringer og status

2.1 Mål og utfordringer
2.1.1 Samferdselssektorens betydning for næringsliv og sysselsetting
2.1.2 Bosetting i distriktene; rettferdig fordeling mellom distrikter og mellom personer
2.1.3 Miljøutfordringer
2.1.4 Trafikksikkerhet
2.2 Offentlig engasjement i transportsektoren
2.3 Transportnettet - status
2.4 Nærmere om havne og farvannssektoren

3 Internasjonal transportpolitikk og infrastrukturplaner

4 Transportmarkedet - utvikling og egenskaper

4.1 Innledning
4.2 Utvikling i transportomfanget
4.2.1 Persontransport
4.2.2 Godstransport
4.3 Transport har indirekte kostnader
4.3.1 Transport og miljø
4.3.2 Transport og ulykker
4.4 Indirekte kostnader ved det enkelte transportmiddel

5 Framtidig trafikkutvikling og styringsmuligheter

5.1 Framskrivninger av trafikkutviklingen
5.2 Konkurranseflater mellom transportmidler på lang sikt
5.2.1 Persontransport - beregning av virkninger av ulike tiltak
5.2.2 Godstransport - beregning av virkninger av ulike tiltak
5.2.3 Konkurranseflater mellom informasjonsteknologi og fysisk transport

6 En helhetlig transportpolitikk

6.1 Innledning
6.2 En helhetlig prioritering av investeringer i infrastruktur
6.2.1 Konsekvensanalyser av investeringstiltak - bruk av nytte/kostnadsanalyser
6.2.2 Infrastrukturpolitikken
6.3 Helhetlig infrastruktur og transportplanlegging
6.4 Effektiv utnyttelse av eksisterende transportsystem
6.4.1 Riktig prising av transporttjenester
6.4.2 Effektive driftsformer og motivasjon til effektiv drift
6.4.3 Utvikling og bruk av informasjonsteknologi
6.4.4 Tilsyn og kontroll
6.5 Kollektivtransport
6.6 Trafikk og miljøutfordringene i byområdene
6.7 Ansvarsdeling mellom ulike forvaltningsnivåer
6.8 Fortsatt behov for kunnskap og utvikling av analysemetoder
Denne siden er sist oppdatert 21. mai 1996 Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget