Statsbudsjettet 2011. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2011 i tilknytning til partiloven.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2011 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). Rundskrivet vil også bli lagt ut på FADs hjemmeside på regjeringen.no under ”Tema”, ”Politiske partier” og på FM-nett.

FAD har i e-post av 11.1.2011 sendt fylkesmennene en liste over Partilovnemndas vedtak om tilbakeholdelse av statlige partistøtte for 2011. Departementet legger til grunn at fylkesmennene følger opp nemndas vedtak ved at det ikke betales ut støtte i 2011 til de i alt 98 partilag som vedtakene omfatter.

Ved utbetaling av støtte for 2011 legges satsene i dette rundskrivet til grunn sammen Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle valgstatistikk for kommunestyre og fylkestingsvalget 2007, jf siste avsnitt.

Utbetalingen baseres på godkjente søknader for valgperioden, med fradrag av søknader fra partilag der Partilovnemnda har bestemt at støtten skal holdes tilbake i 2011, jf ovennevnte avsnitt. Utbetalingen skjer fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for hele landet.
 

Kort om administrative forhold

Europarådet v/ GRECO (Group of states against corruption) gjennomførte høsten 2008 en evaluering av systemet rundt partifinansiering i Norge på bakgrunn av Ministerrådets Rekommandasjon 2003/4 Om felles regler mot korrupsjon i finansieringen av politiske partier og valgkampanjer. På plenumsmøtet i februar 2009 vedtok GRECO i alt seks rekommandasjoner til Norge for å styrke innsynet i og kontrollen med partifinansieringen. FAD sendte den 17.11.2010 et lovforslag på høring hvor det foreslås at alle rekommandasjonene følges opp. Foruten departementene, relevante myndighetsorganer,  fylkesmennene og fylkeskommunene, er alle politiske partier og partilag med innberetningsplikt etter partiloven § 18 første ledd og § 19 på høringslisten samt en rekke fagmiljøer. Høringsfristen satt til 17.2.2011.
  

Utbetaling av tilskudd i 2011

Fylkesmennene skal i 2011 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystem, som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane administrerer, skal benyttes ved registrering og utbetaling av tilskudd til de politiske partiene. Det vises til nærmere informasjon i brev av 18.12.2007.

FAD har tidligere satt søknadsfristen for tilskudd for hele valgperioden til 15. februar 2008.
Det følger av partiloven §§ 11, 12 og 13 annet ledd at søknad om støtte første år etter valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søker ikke gir annen underretning i perioden. I hht Partilovnemndas uttalelse i sak 35-06 vil partilag som av ulike grunner ikke søker om tilskudd i 2008 eller 2009, likevel kunne søke om tilskudd for det siste året i valgperioden innen 15. februar 2011. Det er et krav om at partilaget må eksistere på søknadstidspunktet. Partilag som oversitter søknadsfristen blir ikke fratatt den støtten det eventuelt har krav på etter loven, om laget kan sannsynliggjøre at det har eksistert hele året.

Satsene for stemmestøtte og grunnstøtte på regionalt og lokalt nivå beregnes av FAD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisielle valgstatistikken fra sist foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Satsene legges for øvrig også automatisk inn i saksbehandlingssystemet sammen med statistikkgrunnlaget. 


Satser for 2011
Ved beregning av tilskuddet for 2011 til det enkelte partilag, skal følgende satser benyttes sammen med tabellene fra SSB:

Post 71.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner kr 12,81
Post 71.02  Grunnstøtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner kr 1 223
Post 73.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner kr 29,01
Post 73.02 Grunnstøtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner kr 44 708
Post 75 Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner kr 9,16


Merk at grunnstøtten er en fast sats som blir gitt pr parti. Vilkåret er likevel at partiet må enten ha minst 4 % av stemmene eller en representant i kommunestyre /fylkesting ved siste valg. Felleslister, bestående av kun registrerte partier, tildeles ett grunnstøttebeløp pr. liste.

Eventuelle spørsmål om det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet kan sendes til: Arne.Sandnes@fmsf.no

Eventuelle spørsmål til rundskrivet kan sendes til:
jon@fad.dep.no


Med hilsen

Christian Fredrik Horst
avdelingsdirektør(e.f.)
Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver