St.meld. nr. 16 (2006-2007)

… og ingen sto igjen— Tidlig innsats for livslang læring

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste

ABM-utvikling (2006): Bibliotekreform 2014, Del I og II «Norgesbiblioteket». ABM-skriftnr. 30 og 31.

American Education Research Association (2005): “Early Childhood Education: Investing in Quality Makes Sense. Research Points”, Fall 2005, Volume 3, Issue 2.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006a): St.meld. nr. 9 (20062007)«Arbeid velferd og inkludering».

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006b): «Handlingsplan mot fattigdom.» Handlingsplan, vedlegg til St.prp. nr. 1 (2006–2007) – Statsbudsjettet 2007.

Asplan Viak (2006): Analyse av barnehagetall pr. 20.09.2006.

Aukrust, Vibeke Grøver (2006a): Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt. Rapport utarbeidet for Utdannings- og forskningsdepartementet.

Aukrust, Vibeke Grøver (2006b) Young children acquiring second language vocabulary in preschool group time: does amount, diversity, and discourse complexity of teacher talk matter? (under publisering)

Bachmann, Kari og Peder Haug (2006): Forskning om tilpasset opplæring. Forskningsrapport nr. 62, Høgskulen i Volda/Møreforskning Volda.

Bakken, Anders (2003): Minoritetsspråklig ungdom i skolen. NOVA Rapport 15/03.

Birkemo, Asbjørn (2002): Læringsmiljø og utvikling. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Beichtman, Joseph H., Rana Nair, Marjorie Clegg og P.G. Patel (1986): «Prevalence of Speech and Language disorders in 5 year old children in the Ottawa-Carleton Region». Journal of Speech and Hearing Disorders,51, 98–110.

Bjørndal, Ivar (2003): Videregående opplæring i 800 år – med hovedvekt på tiden etter 1950.Forum bok.

Black, Paul og Dylan Wiliam (1998): «Assessment and Classroom Learning», Assessment in Education: Principles, Policies and Practice, CARFAX, Oxfordshire, Vol 5, No. 1.

Borgen, Jorunn Spord og Synnøve Skjersli Brandt (2006): Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av den kulturelle skolesekken i grunnskolen. Rapport 5/2006. NIFU STEP.

Bratsberg, Bernt, Torbjørn Hægeland og Oddbjørn Raaum (2006 ): Lese- og tallforståelse, utdanning og arbeidsmarkedssuksess. ALL-monografiserien nr. 4. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Bremnes, Ragnhild, Torger Falch og Bjarne Strøm (2006): Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. SØF-rapport nr. 04/06. Senter for økonomisk forskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Buland, Trond og Vidar Havn (2004): Organiseringen av oppfølgingstjenesten – Sluttrapport fra kartleggingen. Sintef teknologiledelse IFIM.

Byrhagen, Karen N., Torberg Falch og Bjarne Strøm (2006): Frafall i videregående opplæring: Betydning av grunnskolekarakterer, studieretning og fylke. SØF-rapport nr.8/06.

Dahl, Thomas (red.), Trond Buland, Håkon Finne og Vidar Havn (2006): Hjelp til praksisspranget, evaluering av veiledning av nyutdannede lærere. SINTEF, teknologi og samfunn.

Dale, Erling Lars og Jarl Inge Wærness (2003): Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen, rom for alle – blikk for den enkelte.Cappelen Akademisk Forlag.

Dale, Erling Lars og Jarl Inge Wærness (2006): Vurdering og læring i en elevaktiv skole. Universitetsforlaget.

Danielsen, Inger-Johanne, Harald Furre, Rune Stiberg-Jamt og Skaalvik, Einar M. (2006): Som elevene ser det. Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevinspektørene i 2005. Revidert utgave. Oxford Research.

Daugstad, Gunlaug (2006): Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.SSB-rapport 26/2006.

Dickinson, David og Patton Tabors (2001) (red.): Beginning literacy with language. Paul Brookes.

Diseth, Åge, Ole Johan Eikeland og Terje Manger (2006): Innsette i norske fengsel: Utdanning, utdanningsønske og rett til opplæring.Fylkesmannen i Hordaland, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen–Eikeland forsking og undervisning.

ECON (2004): Etterspørselen etter barnehageplasser. ECON rapport 2004-026.

ECON (2006): Voksenopplæring: Tilbudssidehindringer og incentiver. Rapport 2006-055.

Ellingsæter, Anne Lise og Lars Gulbrandsen (2003): Barnehagen – fra selektivt til universelt velferdsgode. NOVA-rapport 24/03. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Engesbakk, Heidi, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad og Tor Arne Stubbe (2005): … Men hvor skal vi henvende oss.Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring, Oslo: Vox.

Espenakk, Unni og Erna Horn (2002): «TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling)». Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, Årgang Nr. 2-3. 2002. Universitetsforlaget.

EU-kommisjonen (2006): Efficiency and Equity in European Education and Training Systems.COM 481 Final. Commision of the European Communities.

Fekjær, Silje (2006): «Utdanning hos annengenerasjon etniske minoriteter i Norge». Tidsskrift for samfunnsforskning 2006:47(1):5793.

Finnmark fylkeskommune (2003): Frafall blant borteboende elever ved videregående skoler i Finnmark. Rapport fra FINNUT for Fylkesmannen i Finnmark, utdanningsavdelingen.

Frost, Jørgen, Sigrid Madsbjerg, Jan Niedersøe, Åke Olofsson og Peer Møller Sørensen (2005): «Semantic and Phonological Skills in Predicting Reading Development: From 3-16 Years of Age». Dyslexia, 11, 79-92.

Frost, Jørgen (2006): Tidlig intervenering, begrepsavklaring og alternative betegnelser. Notat til Kunnskapsdepartementet, Bredtvet kompetansesenter 2006.

Gabrielsen, Egil, Jan Haslund, Bengt Oscar Lagerstrøm, (2005 ): Lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen, Resultater fra «Adult Literacy and Lifie Skills» (ALL).

Grejs, Ole (2004): Fra lærebok til praktisk jobbing. Evaluering av mekanikerprosjektet på Færder vgs.Grejs organisasjonsutvikling 2004.

Grøgaard, Jens B., Ida Hatlevik og Eifred Markussen (2004): Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFUSTEP.Rapport 9/2004.

Grønmo, Liv Sissel, Ole K. Bergem, Marit Kjærnsli, Svein Lie og Are Turmo (2004): «Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2003». Acta Didactica 5 2004, ILS, UiO.

Guldbrandsen, Lars (2005): «Data og statistikk i barnehagesektoren». Vedlegg 3 i Klar ferdig gå, tyngre satsing på de små.Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren. NOVA.

Hansen, Marianne Nordli (1999): «Utdanningspolitikk og ulikhet. Rekruttering til høyere utdanning 19851996.» Tidsskrift for samfunnsforskning,40, nr. 2.

Hansen, Marianne Nordli (2004): «En klassedelt skole», i Klassekampen 13.12.2004.

Hansen, Marianne Nordli (2005): «Ulikhet i osloskolen: rekruttering og segregering.» Tidsskrift for ungdomsforskning 2005:5(1):326.

Hansen, Marianne Nordli (2006): The Impact of Economic Resources on Educational Attainment.Memorandum, Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UIO.

Haug, Peder (2002): Normal og spesial i grunnskulen. Høgskulen i Volda. Avdeling for lærarutdanning.

Haug, Peder (2004): Resultat frå Evalueringa av Reform 97. Noregs forskningsråd.

Haug, Peder (2006a):«Kva det blir brukt tid på i skulen. Resultat frå ei studie i 1.4. klasse». Innlegg på konferansen «Innhold og arbeidsmåter i skolen» Stjørdal 20.06.2006.

Haug, Peder (red.) (2006b): Begynneropplæring og tilpassa undervisning kva skjer i klasserommet? Caspar forlag. (Kommer i desember 2006)

Haug, Peder og Bachmann, Kari (2006): «Tilpasset opplæring - Hva vet vi?». Innlegg på seminar. Oslo 25.08.2006.

Haugerud, Vigdis, Sigrun Røstad og Tor Arne Stubbe (2005a): Intensjoner og realiteter. Fylkeskommunenes håndtering av voksnes rett til videregående opplæring. Vox.

Haugerud, Vigdis, Sigrun Røstad og Tor Arne Stubbe (2005b): Grunnskoleopplæring for voksne. Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vox.

Heggen, Kåre og Tormod Øia (2005): Ungdom i endring Mestring og marginalisering.Abstrakt forlag.

Helland, Håvard og Støren, Liv Anne (2004): Videregående opplæring – progresjon, gjennomføring og tilgang til læreplasser. NIFU STEP skriftserie 26/2004.

Helland, Håvard (2006): Progresjon og kompetanseoppnåelse i yrkesfagopplæring, Arbeidsnotat 9/2006 ,NIFU STEP.

Hernes, Gudmund (1974): Om ulikhetens reproduksjon. Hvilken rolle spiller skolen? I Mortensen, Mauritz Sundt (red.): I forskningens lys: 32 artikler om norsk forskning i går, i dag, i morgen.Norges almenvitenskapelige forskningsråd.

Hyltenstam, Kenneth, Ottar Brox, Thor Ola Engen og Anne Hvenekilde (1996): Tilpasset språkopplæring for minoritetselever. Rapport fra konsensuskonferanse. Norges forskningsråd.

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Oddbjørn Raaum og Kjell G. Salvanes (2005a): Skolebidragsindikatorer. Beregnet for avgangskarakterer fra grunnskolen for skoleårene 20022003 og 20032004. Rapport 33. Statistisk sentralbyrå.

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Oddbjørn Raaum og Kjell G. Salvanes (2005b): «Familiebakgrunn, skoleressurser og avgangskarakterer i norsk grunnskole ». I Utdanning 2005 – deltakelse og kompetanse. Statistiske analyser 74. Statistisk sentralbyrå.

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum (2006): Skoleresultater 2005. En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge.SSB-notater 2006/35. Statistisk sentralbyrå.

Haahr, Jens Henrik, Thomas Kibak Nilsen, Martin Eggert Hansen og Søren Teglgaard Jakobsen (2005): Explaining Student Performance. Evidence From the International PISA, TIMSS and PIRLS Surveys. Danish Technological Institute.

Imsen, Gunn (2003): Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte en empirisk studie av grunnskolens 4., 7. og 10. trinn. Evaluering av Reform 97. Tapir akademisk forlag.

Jenner, Håkan (2004): «Motivation och motivationsarbete i skola och behandling». Forskning i fokus, 16513460.Myndigheten for skolutveckling.

Kavli, Hanne Cecile (2001): En dråpe, men i hvilket hav? Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter. Fafo-rapport 349. Forskningsstiftelsen Fafo.

Kjærnsli, Marit, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen, Astrid Roe og Are Turmo (2004): Rett spor eller ville veier? Norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2003, Universitetsforlaget.

Klette, Kirsti, Vibeke G. Aukrust, Frøydis Hertzeberg og Bente E. Hagtvet (2003): Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Klette, Kirsti og Lie, Svein (2006): Sentrale Funn. Foreløpige resultater fra PISA+ prosjektet.

Korsvold, Tora (1998): For alle barn. Barnehagens fremvekst i velferdsstaten. Abstrakt forlag.

KUF (1998): «Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov». St.meld. nr. 23 (19971998).

Kvello, Ø. og C. Wendelborg (2002): Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen – Belyst i et helhetlig perspektiv på barns oppvekstmiljø.NTF- rapport. Nord- Trøndelagsforskning.

Landgård, Kari (2006): «Ungdom, psykisk helse og profesjonell hjelp», i Tidsskrift for ungdomsforskning,nr. 2-2006 .Fagbokforlaget.

Lauglo, Jon (1996): Motbakke, men mer driv? Innvandrerungdom i norsk skole. Rapport 6/98, Ungforsk.

Levin, Ben (2004): “Making Research Matter More”. Education Policy Analysis Archives,Vol 12, No 56, oktober 2004.

Lie, Svein, Marit Kjærnsli, Astrid Roe og Are Turmo (2001): Godt rustet for framtida? Norske 15-åringers kompetanse i lesing og realfag i et internasjonalt perspektiv. PISA/Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Lundberg, Ingvar, Frost, Jørgen og Petersen, Ole-Peter (1988). «Effects of an extensive program for stimulating phonological awareness in preschool children.» Reading Research Quarterly, 22, 23756.

Lyytinen, Heikki et al (2004): “Early Development of Children at Familial Risk for Dyslexia Follow-up from Birth to School Age”. Dyslexia10 2004.

Se også intervju med VG http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=114461

Og om Nokia-prisen for PC-spillet Ekapeli http://www.jyvaskyla.fi/tiedotus/human_tech_city/index.php/2005-02/45

Lødding, Berit (2001): Norske får liksom førsterett: om tilgang til opplæring i bedrift for ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo og AkershusNIFU.

Løge, Inger Kristine, Inge Bø, Heidi Omdal og Arlene Arstad Thorsen (2003): Hva skjer ved overgangen barnehage – skole? Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart – teori og evaluering. Rapport II 2003, Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 2003.

Løge, Inger Kristine og Arlene Arstad Thorsen (2005): Sammenheng mellom språk og atferd? Rapport fra et pilotprosjekt. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Markussen, Eifred og Sandberg, Nina (2005): Stayere, sluttere og returnerte, NIFU STEP skriftserie 6/2005. NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Markussen, Eifred, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe (2006): Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner tre og et halvt år etter. Rapport, 3/2006. NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Martin, Michael O., Ina V.S. Mullis, Eugenio J. Gonzalez og Steven J. Chrostowski (2004): TIMSS 2003 International Science Report. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Mehlbye, Jill og Charlotte Ringsmose (2004): Elementer i god skolepraksis – De gode eksempler. Akf-forlaget.

Mikkelsen, Rolf, Elisabeth Buk-Berge, Hein Ellingsen, Dag Fjeldstad og Annette Sund (2001): «Demokratisk beredskap og engasjement hos 9. klassinger i Norge og 27 andre land». Acta Didactica 1/2001. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Mikkelsen, Rolf, Dag Fjeldstad og Hein Ellingsen (2002): Demokratisk beredskap og engasjement hos elever i videregående skole i Norge og 13 andre land. IEA Civic Education Study Norge 2002. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Mullis, Ina V.S., Michael O. Martin, Eugenio J. Gonzalez og Ann M. Kennedy (2003): PIRLS 2001 International Report. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Nergård, Trude Brita (2003): Ett års gratis barnehage – hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen? Evaluering av et forsøk. NOVA-rapport 7/03 . Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Nicolaisen, Heidi, Torgeir Nyen og Dag Olberg (2005): Lærernes arbeidstid. Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004–2006. Fafo-rapport 508.

NIFU STEP (2006): «Nesten 500 doktorgrader i første halvår». Doktorgrader i tall. Nyhetsbald. Oslo: NIFU STEP. NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning.

NOKUT (2006): Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1: Hovedrappport. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Nordahl, Thomas (2000): Samarbeid mellom hjem og skole – en kartleggingsundersøkelse. NOVA-rapport 8/2000.

Nordahl, Thomas (2003): Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole - En evaluering innenfor Reform 97. NOVA-rapport 13/03. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Nordahl, Thomas (2005): Læringsmiljø og pedagogisk analyse en beskrivelse og evaluering av LP-modellen. NOVA-rapport 19/05. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Nordahl, Thomas (2006): Upubliserte tabeller basert på Foreldreundersøkelsen 2002.

Norsk Respons (2006): Landsomfattende meningsmåling 16. – 22. 2006.På oppdrag fra Utdanningsforbundet.

NOU 1992: 17 Rammeplan for barnehagen. Norges offentlige utredninger

NOU 1999: 33 Nyttige lærepenger. Norges offentlige utredninger.

NOU 2002: 10 Førsteklasses fra første klasse.Norges offentlige utredninger.

NOU 2003: 16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle.Norges offentlige utredninger.

Nyen, Torgeir (2005): Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra lærevilkårsmonitoren. Fafo-rapport 501. Forskningsstiftelsen Fafo.

Nyen, Torgeir (2006): Hvis jobben krever det. En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Næss, Terje og Liv Anne Støren (2006): Hvem er de nye studentene? Arbeidsnotat 3/2006. NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning.

OECD (1999): Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy.Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2001a): Knowledge and Skills for Life. First results from PISA 2000. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2001b): Starting Strong. Early Childhood Education and Care. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2002): Policies for Information, Guidance and Counselling Services. Country Note Norway. Organisation for Economic Co-operation and Development.Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2003a): Adult Literacy and Life skills survey.Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2003b): Knowledge management New Challenges for Educational Research. Education & Skills, vol. 2003, no. 6.

OECD (2004a): Learning for Tomorrow’s World. First Results from PISA 2003.Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2004b): How Student Performance Varies between Schools and the Role that Socio-economic Background Plays in This. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2005a): Education at a Glance. OECD Indicators 2005. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2005b): Students with disabilities, learning difficulties and disadvantages Statistics and indicators for curriculum access and equity. EDU/CERI/CD(2005)16, Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2006a): Equity in Education Thematic Review. Norway country note.Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2006b): Are Students Ready for a Technology-rich World? What PISA Studies Tell Us. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2006c): Education at a Glance. OECD Indicators 2005. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2006d): Starting Strong II. Early Childhood Education and Care.Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2006e): Thematic review of Tertiary Education, Norway Country Note. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Opheim, Vibeke (2002): Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn. NIFU Skriftserie 16/2002.

Opheim, Vibeke (2004): Equityin Education. Country Analytical Report. Norway. NIFU STEP-rapport 7/2004. NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Ot.prp. nr. 55 (2003–2004).

Pettersen, Silje Vatne (2003): Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk avkontantstøtte våren 2002. SSB-rapport 2003/9. Statistisk sentralbyrå.

Rambøll Management (2005): Når helsesøster kartlegger Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4 ved helsestasjon. Rapport utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, desember 2005. Rambøll Management.

Rambøll Management (2006): Evaluering av tilskuddsordningen – Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.Rapport utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, august 2006. Rambøll Management.

Rauan, Estrallita Cometa (2006): Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar januar 2006, Notat 2006/32. Statistisk sentralbyrå.

Riksrevisjonen (2006): «Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen», Dokument nr. 3:10 (20052006).Dokument nr. 3-serien.

Roness, Dag (2000): Førskolelærere og yrkesvalg. Undersøkelse foretatt på vegne av Norsk Lærerlag.

Rossow, Ingeborg (2003): «Ungdommen nå til dags – tall fra Ung i Norge 2002», Tidsskrift for ungdomsforskning 1 2003.

Rønsen, Marit (2005): Kontantstøttens langsiktige effekter på mødres og fedres arbeidstilbud, SSB-rapport 2005/23. Statistisk sentralbyrå.

Sejersted Francis (2005): Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundre. Oslo: Pax.

Shore, Rima (1997): Rethinking the Brain: New Insights into Early Development. Family and Work Institute.

Shonkoff, Jack P., og Deborah A. Phillips (red.) (2000): From Neurons to Neighbourhoods: The Science of Early Childhood Development.National Acedimy Press.

Skolverket (2005): Vad gör det för skillnad vad skolan gör? Om skolors olikheter och deras betydelse för elevernas studieresultat. Rapport, Skolverket.

Smeby, Jens-Christian (2003): Førskolestudentenes yrkesplaner.Arbeidsnotat 8/03. Senter for profesjonsforskning, Høyskolen i Oslo.

Solheim, Ragnas Gees og Finn Egil Tønnesen (2003): Hvorfor leser klasser så forskjellig?Senter for Leseforskning, Høyskolen i Stavanger.

Sosial- og helsedirektoratet (2006a): Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn.Nasjonale faglige retningslinjer, 15-1235.

Sosial- og helsedirektoratet (2006b): Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD.

Støren, Liv Anne og Clara Åse Arnesen (2003): «Et kjønnsdelt utdanningssystem», i Utdanning 2003-ressurser, rekruttering og resultater,Statistiske analyser. Statistisk sentralbyrå.

Støren, Liv Anne (2005a): «Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning – ser vi en fremtidig suksesshistorie?» i Mona Raabe (red.): Utdanning 2005 – Deltakelse og kompetanse.Statistiske analyser. Statistisk sentralbyrå.

Støren, Liv Anne (2005b): Ungdom med innvandrerbakgrunn – et dokumentasjonsnotat.NIFU STEP Arbeidsnotat, 34/2005. NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Telhaug, Alfred O. og Odd A. Mediås (2003): Grunnskolen som nasjonsbygger - Fra statspietisme til nyliberalisme.Abstrakt forlag.

TNS Gallup (2006): Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne – rapport fra en undersøkelser blant kommuner.

Torgersen, Leila (2004): Ungdommens digitale hverdag – bruk av PC, internett, TV-spill og mobiltelefon blant elever på ungdomsskolen og videregående skole. NOVA-rapport 8/04. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Tønnessen, Liv Kari B. (2004): Norsk utdanningshistorie – en innføring med fokus på grunnskolens utvikling.Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Turmo, Are og Svein Lie (2004): “Hva kjennetegner skoler som skårer høyt i PISA 2000?» Acta didactica1/2004. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

UFD (2003): Situasjonsbeskrivelse av grunnopplæringen.2.utgave juni 2003 . Utdannings- og forskningsdepartementet.

UFD (2005a): Lærer elevene mer på lærende skoler? Snarvei i Kompetanseberetningen 2005. Utdannings- og forskningsdepartementet.

UFD (2005b): Gi rom for lesing! Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003–2007.

UNESCO (2006): Education for all Global Monitoring Report 2007, Strong Fondations, Early childhood care and education. The United Nations Educational.

Utdanningsdirektoratet (2006a): Tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.

Utdanningsdirektoratet (2006b): «Forebyggende innsatser i skolen». Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier.Redaktører: Thomas Nordahl, Øystein Gravrok, Hege Knudsmoen, Torill M.B. Larsen og Karin Rørnes. Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsforbundet (2006): «Arbeidsmiljø i skole og barnehage». Faktaark 09/06.Utarbeidet av avdeling for utredning, Utdanningsforbundet.

Valvatne, Helene og Margareth Sandvik (2002): Barn, språk og kultur. Språkutvikling fram til sjuårsalderen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Vestfold fylkeskommune (2004): Satsing mot frafall i videregående opplæring i Vestfold. Tiltaksplan for 2004 og 2005.Vestfold fylkeskommune. Avdeling for utdanning.

Vox (2006): Basis! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger.

Wagner, Åse Kari Hansen (2003): «Språk og lesing: Arv er langt fra alt!» Adopsjonsforum 5: 2003.

Wessel Andersson, Helle (red.) (2005): Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge. Rapport 3/05 .SINTEF Helse.

Willms, Jon Douglas (2003): Student Engagement At School, A Sense Of Belonging And Participation. Results From Pisa 2000. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Wærness, Jarl Inge og Yngve Lindvig (2005): Analyse av lærlinginspektørene. Rapport 1/2005, Læringslaben.

Øia, Tormod (2006): Tabeller basert på undersøkelsen Ung i Norge 2002.

Øzerk, Kamil (2003): Sampedagogikk. Oplandske Bokforlag.

Aaboen, Mira Sletten (2001): Det skal ikke stå på viljen: utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn. NOVA Rapport 8/01. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Aamodt, Per Olaf og Nils Martin Stølen (2003): «Vekst i utdanningssystemet», i Utdanning 2003 ressurser, rekruttering og resultater,Statistiske analyser. Statistisk sentralbyrå.

Østlandsforskning (2005): Evaluering av tiltak i seks oppvekstkommuner, ØF-rapport nr. 03/2005.

Andre kilder:

Asplan Viak (2006): Analyse av barnehagetall per 20.09.2006

Bydel Bjerke – hjemmeside:

http://www.bydel-bjerke.oslo.kommune.no/barn_og_unge/lar_meg_norsk_for_skolestart/

Bydel Grorud – hjemmeside:

http://www.bydel-grorud.oslo.kommune.no/barn_og_unge/

 • «Språk 4» Rapport om kartlegging av språk til 4-åringer

 • «SKO-prosjektet» Kartlegging og oppfølging av barns språkutviklin

 • SKO-2-prosjektet

  Kartlegging og oppfølging av barns språkutvikling i tverrfaglig samarbeid. Erfaringer fra videre spredning av kartlegging med SPRÅK 4 basert på «Grorudmodellen».

Forskningsrådet hjemmesider: Kilden: «Seksualisert trakassering på timeplanen»

http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=36737

Eigersund kommune – hjemmeside: http://www.eigersund.kommune.no/content/view/full/3030/ http://www.uis.no/COMMON/WEBCENTER/webcenter.nsf/Dok/5D9B54B0F184B061C125712A00490DB2?OpenDocument&Connect=0&Lang=Norsk

Klepp kommune (2005): Føringar i overgangane for å sikre at det er samanheng i barn og unge si utvikling og opplæring.

http://www.kleppbhg.no/informasjon/Føringar%20for%20overgangane.pdf

SSB (2005 og 2006): Diverse statistikk

 • Barnehagestatistikk:

  http://www.ssb.no/emner/04/02/10/barnehager/

 • Innvandringsstatistikk:

  http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/tab-2005 05-26-06.html

 • Utdanningsstatistikk: Videregående opplæring

  http://www.ssb.no/emner/04/02/30/vgogjen/

 • IKT i husholdningene 2006

  http://www.ssb.no/emner/10/03/ikthus/tab-2006-09-14-01.html

 • Tabeller (2006): Beregnet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Til forsiden