St.meld. nr. 3 (2007-2008)

Statsrekneskapen for 2007

Statsrekneskapen for 2007

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no