Historisk arkiv

Statsregnskapet for 2007 er behandlet i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Statsregnskapet viser at bruken av petroleumsinntekter i 2007, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, ble 57,8 milliarder kroner. (12.06.2008)

Statsregnskapet viser at bruken av petroleumsinntekter i 2007, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, ble 57,8 milliarder kroner.

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd gir et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet påvirkes av konjunktursituasjonen, andre tilfeldige forhold og regnskapsmessige omlegginger. Ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet korrigeres det for slike forhold.

Handlingsregelen innebærer at bruken av petroleumsinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, over tid skal være lik forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland. En viktig grunn til å knytte bruken av petroleumsinntekter til utviklingen i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og ikke det faktiske oljekorrigerte underskuddet, er å unngå at budsjettpolitikken bidrar til å forsterke konjunktursvingningene i økonomien. Dersom en skulle ta sikte på å la det oljekorrigerte budsjettunderskuddet følge utviklingen i forventet avkastning av Statens pensjonsfond - Utland, måtte en stramme til politikken i nedgangstider eller dersom inntektene av andre grunner var tilfeldig lave, mens en kunne senke skattene eller øke utgiftene ekstra i oppgangstider eller når inntektene var tilfeldig høye. Ved å innrette budsjettpolitikken ut fra en målsetting for utviklingen i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet unngår en at budsjettpolitikken systematisk bidrar til å forsterke konjunktursvingningene i økonomien.

Les mer om statsregnskapet her