St.prp. nr. 26 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéen sitt vedtak nr. 73/97 av 4. oktober 1997 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt handlingsprogram for førebygging av narkotikamisbruk

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 12. desember 1997, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget