St.prp. nr. 32 (1997-98)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Venezuela til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunngåelse og skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Caracas den 29. oktober 1997

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 29. oktober 1997 ble det i Caracas undertegnet en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunngåelse og skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue mellom Norge og Venezuela. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 27. juni 1997. Overenskomsten ble på Norges vegne undertegnet av ambassadør Bjørnar S. Utheim og på Venezuelas vegne av utenriksminister Miguel Angel Burelli Rivas. Overenskomsten trer i kraft på den dagen da begge stater har gitt hverandre meddelelse om at de nødvendige skritt er tatt for at overenskomsten kan tre i kraft. Overenskomsten vil få virkning med hensyn til skatter av inntekt og av formue som vedkommer det kalenderår som følger etter det år da overenskomsten trer i kraft.