St.prp. nr. 62 (2004-2005)

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (direktiv 2002/90/EF om definisjon av hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold og rammebeslutning 2002/946/JIS om styrking av de strafferettslige rammer for å hindre hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

EUs Råd vedtok 28. november 2002 direktiv 2002/90/EF om definisjon av hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold og rammebeslutning 2002/946/JIS (Justis- og innenrikssaker)om styrking av de strafferettslige rammer for å hindre hjelp til ulovlig innreise, transitt og opphold. Direktivet og rammebeslutningen er en videreutvikling av Schengen-regelverket. Norge har deltatt i denne regelutviklingen i samsvar med avtalen om Norges og Islands tilknytning til Schengen-regelverket, jfr. St. prp. nr. 50 (1998-1999), som beskriver samarbeidet nærmere.

Formålet med direktivet og rammebeslutningen er å bekjempe bistand til ulovlig innvandring, både i forbindelse med ulovlig grensepassering og når hjelpen har som mål å opprettholde nettverk som utnytter mennesker. Det er altså bakmennene direktivet og rammebeslutningen søker å ramme. Med henblikk på dette er det viktig med en tilnærming av gjeldende straffebestemmelser i Schengen-området. Definisjon av den aktuelle overtredelsen og unntakene omhandles i direktivet, mens minsteregler for sanksjoner, juridiske personers ansvar og jurisdiksjon er omhandlet i rammebeslutningen.

I henhold til Schengen-avtalen artikkel 8 nr. 2 bokstav a skal Rådet underrette Norge om vedtakelse av rettsakter som videreutvikler Schengen-regelverket. Norge skal på selvstendig grunnlag avgjøre om innholdet i regelverket skal godtas og gjennomføres i norsk rett.

Godtakelse av direktivet og rammebeslutningen forutsetter endringer i utlendingsloven, se Ot. prp. nr. 4 (2004-2005) Lov om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.), Innst. O. nr. 57 (2004-2005) og Besl. O nr. 52 (2004-2005). EU har tidligere fått meddelelse om at Norge godtar direktivet og rammebeslutningen med forbehold om Stortingets samtykke, i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd og avtalen om tilknytning til Schengen-regelverket artikkel 8 nr. 2 bokstav c, se St. prp. nr. 50 (1998-1999). Proposisjonen gjelder derfor samtykke til godkjenning av regler som skal gjennomføres i norsk rett.

Norsk oversettelse av direktiv 2002/90/EF og rammebeslutning 2002/946/JIS følger som trykte vedlegg til proposisjonen.