Strategi for flere lærlinger i staten

I denne strategien skisseres tiltak for at staten skal oppnå målet om å øke antall lærlinger.

Ved utgangen av 2014 var det om lag 8 000 ungdommer som ikke hadde fått den læreplassen de ønsker. Som et ledd i satsingen for å gi flere ungdommer mulighet til å få tatt et fag- eller svennebrev, har regjeringen laget en strategi for å få flere lærlinger i staten.

Staten i denne konteksten omfatter departementene og deres underliggende virksomheter.

Det overordede målet er en oppfølging av regjeringsplattformen der det er satt ambisiøse mål for inntak av lærlinger i offentlige virksomheter.