Strategi for regjeringen.no 2022–2025

Revisjon av strategi for 2017–2021

Visjon

Regjeringen.no gir befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skaper engasjement i demokratiske prosesser. 

Formål

Regjeringen.no skal være hovedkilde for pålitelig og samordnet informasjon fra regjeringen til befolkningen.

Hovedmål

Regjeringen.no skal:

  • gi en effektiv brukeropplevelse
  • formidle prioritert, aktuelt og relevant innhold
  • tilrettelegge for samspill med andre digitale kanaler og andre offentlige aktører
  • oppfylle krav til en sikker, oppdatert og tilgjengelig tjeneste som ivaretar brukernes personvern

Innhold

Regjeringen.no skal sørge for at informasjon fra regjeringen og departementene om politikk, rettigheter, plikter og muligheter skal gjøres lett tilgjengelig.

Innholdet skal tilrettelegges og presenteres mest mulig brukerorientert slik at relevant informasjon når fram til alle berørte innbyggere og grupper i samfunnet.

Viktige saker, dokumenter og begivenheter skal dokumenteres og bevares for ettertiden.

Hensikt og krav til innholdet er beskrevet i «Innholdsstrategien for regjeringen.no».

Målgrupper

Hele befolkningen er målgruppen for regjeringen.no. I tillegg er følgende målgrupper spesielt viktige:

  • politikere, journalister, forskere, næringsliv og organisasjoner
  • brukere i offentlig forvaltning

Politiske rammebetingelser

Statlig kommunikasjonspolitikk

Prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken ligger til grunn for arbeidet med regjeringen.no:

Åpenhet

I sin kommunikasjon med innbyggeren skal staten være åpen, tydelig og tilgjengelig.

Medvirkning

Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av politikk og tjenester.

Nå alle

Staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte.

Aktiv

Staten skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter.

Helhet

Statlig kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet.

Kommunikasjonspolitikken peker dermed tydelig på en brukerorientert og dialogbasert kommunikasjon som ideal og mål. Videreutvikling av regjeringen.no skal derfor basere seg  på kunnskap om brukeradferd, kartlegging av avsender- og mottakerbehov og den generelle utviklingen av digital kommunikasjon.

Klart språk

Statlige virksomheter er lovpålagt å kommunisere på et klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppen. Språk og kommunikasjon skal tilpasses slik at det fungerer i digitale kanaler.

IKT-politikk og digital agenda for Norge 

Ett av regjeringens mål for IKT-politikken er at alle skal inkluderes i det digitale fellesskapet. Alle som ønsker det, skal kunne bruke digital informasjon og tjenester som førstevalg. Regjeringen.no skal støtte opp under IKT-politikken og bidra til digital deltakelse, blant annet ved å følge:

Ansvar

Regjeringen.no er den primære nettbaserte kommunikasjonskanalen til regjeringen. Det er også en portal for nettsidene til Statsministerens kontor (SMK) og departementene. SMK og departementene har selvstendig ansvar for sine nettsider på regjeringen.no og for samspill med andre kanaler. SMK har ansvaret for portalforsiden, samt for informasjon om sittende og tidligere regjeringer. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har koordinerende ansvar for drift og utvikling av nettstedet og for oppdatering av fellessider.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har et særlig ansvar for tjenesten gjennom å være etatsstyrer for DSS.

DSS har ansvaret for å utvikle, teste og implementere nye og eksisterende tjenester og funksjoner i samsvar med de mulighetene som informasjons- og kommunikasjonsteknologien gir.

Den administrative ledelsen i departementene og ved SMK har ansvaret for at arbeidet med regjeringen.no blir prioritert høyt. Det er et lederansvar å sørge for at departementene, SMK og DSS setter av tilstrekkelige ressurser til innholdsproduksjon, tilrettelegging til nettmedier og til drift og utvikling av regjeringen.no. Kompetanse må bygges i takt med teknologisk utvikling og endrede brukerkrav for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og nye kanaler effektivt og formålstjenlig.

Ressursbehov, roller, ansvar og krisehåndtering beskrives nærmere i «Organisering og styring av arbeidet med regjeringen.no».