T-1/90 Overføring av myndighet

Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven til å forlenge midlertidig forbud mot deling og byggearbeid uten begrensing (§ 33)

Til fylkesmennene

Rundskrv nr. T-1/90
01.02.1990

I medhold av § 13 fjerde ledd første punktum og etter samråd med Forbruker- og administrasjonsdepartementet har Miljøverndepartementet gjort følgende vedtak:

Den begrensning i fylkesmannens forlengelsesadgang vedrørende fristen for forbud etter lovens § 33 som ble vedtatt i rundskriv T-8/86 av 1. juli 1986 pkt. II, oppheves.

MERKNADER

Om utøvelsen av fylkesmannens ovennevnte myndighet skal bemerkes:

FORLENGELSE AV DELINGS- OG BYGGEFORBUD (§ 33).

Som nevnt i rundskriv T-8/86 var departementets begrunnelse for begrensningen i fylkesmannens forlengelsesadgang at man ville høste noe erfaring i de tilfeller det ble satt som vilkår for forlengelse at berørte grunneiere fra et bestemt tidspunkt gis rett til å kreve innløsning av eiendommen. Nå viser det seg imidlertid at det nok vil ta lang tid før slikt erfaringsgrunnlag vil foreligge. Departementet har derfor funnet det naturlig at fylkesmannen har den fulle myndighet ved slik forlengelsesadgang. Fylkesmannen avgjørelse vil ellers kunne innbringes til departementet for overprøving gjennom klage.

Departementet antar følgende retningslinjer bør legges til grunn:

  1. Vilkår om innløsningsrett bør i alminnelighet ikke fastsettes før det er gått 4 år fra det tidspunkt forbudet ble nedlagt, jf. tilsvarende 4 års-frist i § 21.
  2. Selv om det ikke er noe vilkår, bør innløsningsretten i første rekke knyttes til reguleringsformål som nevnt i § 25 nr. 3,4,7,8 samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder.

Vi viser ellers til merknadene vedrørende denne lovbestemmelse i rundskriv T-8/86.

Med hilsen

Astrid Bonesmo e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Rasmus Fosmark

3 eksemplarer av dette rundskrivet er sendt samtilige kommune og fylkeskommuner til orientering.