T-6/87 Oversendelse

Oversendelse av kommuneplaner og reguleringsplaner

Til
Kommunene
T­-6/87
87 / 3979
11. Mars 1988 
 
Et viktig formål med den nye plan­ og bygningsloven er å legge til rette for oversiktlige og effektive rutiner for behandlingen av kommunale planer i alle ledd.

En forutsetning for dette er et så tidlig samarbeid som mulig mellom kommunen og berørte offentlige organer, jfr. PBL's §§ 9­3, 20­2 og 27­1. Eventuelle interessemotsetninger må søkes løst gjennom direkte drøftinger og forhandlinger mellom partene i denne fasen. Hvis det ikke blir enighet, må gjenstående konflikter søkes løst lokalt gjennom megling. Megling bør som hovedregel gjennomføres etter at planforslaget foreligger og før kommunestyrets vedtak. Nar det er hensiktsmessig, bør fornyet megling gjennomføres også etter kommunestyrevedtaket.

Det følger av dette at konfliktspørsmål som hovedregel skal løses lokalt. Bare viktige konfliktsaker bør sendes departementet for avgjørelse.

Alle parter ­ også berørte fagorganer ­ har et ansvar for å bidra til dette.

MELDING OM KOMMUNE­ OG REGULERINGSPLANER SOM ER ENDELIG VEDTATT

Kommuneplaner


Etter plan­ og bygningslovens § 20­5 fjerde ledd skal ett eksemplar av samlet kommuneplan og kommuneplanens arealdel, som er vedtatt av kommunestyret med endelig virkning, sendes Miljøverndepartementet, fylkesmannen, fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter til orientering. Det samme gjelder kommunedelplaner for arealer.

Vi ber om at følgende prosedyre blir fulgt

 • Kommunen må i sitt brev opplyse at kommuneplanen er endelig vedtatt og vedlegge til orientering plankartet og kommunestyrevedtaket med innstilling.
 • Dersom fylkesmannen og fylkeskommunen mener at grunnlaget for endelig planvedtak av en eller annen grunn ikke er tilstede, ber vi om at kommunen og departementet blir varslet så snart som mulig.
 • Departementet vil normalt ikke bekrefte mottakelsen av slike kommuneplaner.

Etter lovens § 20­5 femte ledd kan departementet ut fra nasjonale interesser foreta endringer i kommuneplanens arealdel. Melding om at planen vil bli endret nå være sendt kommunen tre måneder fra departementet mottok planen. Departementet antar imidlertid at denne bestemmelsen vil bli lite brukt i praksis. Kommunen bør derfor ikke vente med å kunngjøre planvedtaket, men gjøre dette så snart som mulig etter at dette er fattet.

Reguleringsplaner vedtatt med endelig virkning

Departementet har i rundskriv T­8/86 bedt om at melding om slike reguleringsplaner sendes fylkesmannen i stedet for departementet. Melding om reguleringsplaner skal derfor bare sendes fylkesmannen, fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter.

Som for kommuneplaner må kommunen i sitt brev opplyse at planen er egengodkjent og vedlegge plankartet og kommunestyrevedtaket med innstilling.

KOMMUNE­ OG REGULERINGSPLANER MED INNSIGELSE ­ OVERSENDELSE

Etter plan­ og bygningsloven skal både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner sendes departementet for avgjørelse, når fylkeskommunen eller berørte statlige fagmyndigheter har hatt innsigelser og kommunestyret ikke har tatt hensyn til disse. Det samme gjelder reguleringsplaner hvor nabokommuner har hatt innsigelser.

Vi ber om at oversendelsen følger denne prosedyren både for kommuneplaner og reguleringsplaner med innsigelser:

 • Kommunen sender planen til fylkeskommunen. Dersom fylkeskommunen har reist innsigelse, sendes saken til fylkesmannen.
  Kommunen må i sitt brev gjøre utfyllende rede for konflikten og kommunens begrunnelse for ikke å ta hensyn til innsigelsen. Kommunen må her gi en slik saksfremstilling og med slike dokumentasjoner at fylkeskommunen, fylkesmannen og departementet får et fullstendig bilde av konflikten og kommunens behandling av denne.

  Som vedlegg må følge plankart, innsigelsen, kommunestyrevedtaket og andre saksdokumenter som har betydning for vurdering av konflikten. Kart m.v må legges ved i like mange eksemplarer som departementer som er berørt av konflikten pluss et ekstra eksemplar

  Gjenpart av brevet serldes til det fagorgan som har fremmet innsigelsen .
 • Fylkeskommunen gir en planfaglig vurdering, herunder av forholdet til fylkesplanen og gir tilråding i saken, og sender denne til fylkesmannen med gjenpart til kommunen og det fagorgan som har gitt innsigelse.
 • Fylkesmannen foretar en samlet vurdering og gir sin tilråding i saken etter å ha vurdert om det bør prøves fornyet megling. Han sender deretter saken til departementet.

  Fylkesmannen må her gjøre rede for den megling som har vært gjennomført, bl.a. hvem som har deltatt i meglingen.

  Brevet fra fylkesmannen sendes departementet, med gjenpart til kommunen, det fagorgan som har reist innsigelse og fylkeskommunen.

Vi minner om at vedtaket for kommuneplanens arealdel kan deles i to, slik at bare den del det er reist innsigelse mot, sendes departementet for avgjørelse, mens den andre kan vedtas med endelig virkning av kommunestyret. Vi viser til nærmere omtale av dette i Miljøverndepartementets rundskriv T­5/87 av juli 1987 pkt. 1 side 2­3.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at departementet ikke skal ha planen tilsendt mens saken er til behandling lokalt.

Vi ber om at brevet blir gjort kjent for de i kommunene, fylkeskommunen og hos fylkesmannen som kommer inn i behandlingen av disse planene.

Med hilsen

Jan Sandal
ekspedisjonssjef

e.f. Frode Sandvik
underdirektør