Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret kartlagt i hvilken grad tilgang på egnede boliger i distriktskommunene hemmer rekruttering av arbeidskraft.

Kartleggingen omfatter 147 distriktskommuner. Rapporten viser at det er utfordringer knyttet til tilgang på egnede boliger i noen distriktskommuner. Rapporten belyser videre hvorfor det ikke er tilgjengelige boliger og peker på mulige tiltak som kan løse problemet.

Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft (pdf).