Tilskuddsbrev for private høyskoler 2015

Statsbudsjettet for 2015 - kap.260 post 70.

Tilskuddsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige oppdragsdokument til de private høyskolene som mottar statstilskudd, og er hovedkanalen for formidling av forventninger for det aktuelle budsjettåret.

Brevet viser også hvilke vilkår og forutsetninger som departementet stiller og som mottakerne aksepterer ved å ta i bruk midlene. Styret må derfor gjøre seg godt kjent med tilskuddsbrevets innhold.

Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert på departementets nettsider.