Tilstandsrapport for private høyskoler 2008

Kunnskapsdepartementet har laget en overordnet tilstandsrapport for de private vitenskapelige høyskolene og de private høyskolene. Rapporten viser blant annet en klar vekst i antall studier som tilbys både ved de statlige og private høyere utdanningsinstitusjonene.

Kunnskapsdepartementet har laget en overordnet tilstandsrapport for de private vitenskapelige høyskolene og de private høyskolene.
Rapporten viser blant annet at :

  • Det har vært en klar vekst i antall studier som tilbys de siste årene både ved de statlige og private høyere utdanningsinstitusjonene.
  • Blant de private høyskolene har det vært en nedgang i studenttallet både blant de diakonale, teologiske og pedagogiske høyskolene, mens det har vært en vekst i de økonomisk-administrative fagene.
  • Kompetanseprofilen viser at det er stor variasjon mellom de private vitenskapelige høyskolene på den ene siden og de private høyskolene på den andre siden. De private høyskolene har som ventet en langt svakere akademisk kompetanseprofil enn de private vitenskapelige høyskolene. Sammenliknet med tilsvarende statlige institusjonskategorier er imidlertid kompetanseprofilen relativt lik.
  • Det er universitetene som har den overveiende største vitenskapelige produksjonen. Målt etter publikasjonspoeng per fagårsverk følger de private vitenskapelige høyskolene nærmest etter universitetene – omtrent samme nivå og langt over de statlige vitenskapelige høyskolene. De private høyskolene har også hatt en fin positiv utvikling i perioden 2004-2007, og ligger på samme nivå som de statlige høyskolene.
  • Det er få private institusjoner som har fått bevilgninger fra NFR. Unntaket er Handelshøyskolen BI som har hatt en betydelig uttelling de senere år.
  • Handelshøyskolen BI er den dominerende institusjonen i privat sektor med hensyn til studentutveksling.
  • De private høyskolene har en svært lav studentutveksling. Av de 22 høyskolene er det kun 6 som har oppgitt at de har studentutveksling.
  • Det har vært en vesentlig økning i statstilskuddet til de private høyskolene de siste årene. Sammenlignet med de statlige institusjonene har de private hatt den største budsjettveksten.
  • I 2007 kom i gjennomsnitt 39,6 pst. av inntektene til de private institusjonene fra statstilskudd, 46,1 pst. fra egenbetaling fra studentene, mens 14,3 pst. kom fra andre kilder.
  • 16 av 24 institusjoner hadde positivt årsresultat i 2007.

Lenke til rapport om de private vitenskapelige høyskolene og de private høyskolene

Lenke til rapport om de offentlige høyere utdanningsinstitusjonene