Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet

Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Rapporten ser nærmere på staten som arbeidsmarked og hvilke utfordringer statlige arbeidsgivere står overfor med hensyn til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.

En partssammensatt arbeidsgruppe med representanter for FAD, Difi og tjenestemennenes hovedsammenslutninger legger i denne rapporten frem en analyse av utfordringer på arbeidsmarkedet. Gruppen ser nærmere på staten som arbeidsmarked og hvilke utfordringer statlige arbeidsgivere står overfor med hensyn til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.

Rapporten anbefaler mulige tiltak som det bør arbeides videre med for å møte utfordringene. Anbefalingene er dels rettet til FAD og de sentrale parter, dels til virksomhetene lokalt.

Lønns- og arbeidsvilkår er viktige faktorer både for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere. Et bredt spekter av strategier og tiltak må tas i bruk. Tiltakene som presenteres i denne rapporten utfyller hverandre – og vil kunne styrke virksomhetenes muligheter til både å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert arbeidskraft. I og med at lønn reguleres i hovedtariffavtalen, og er gjenstand for årlige forhandlinger, har arbeidsgruppen valgt å ikke gå inn på dette.

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet (PDF)