Utkast til endringer i regelverk for refusjonsordningen for sjøfolk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2006

Vår ref.: -

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601695/TSX

19.05.2006

Utkast til endringer i regelverk for refusjonsordningen for sjøfolk

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i regelverket for refusjonsordningen for sjøfolk. Endringsforslagene vedrører forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk med tilhørende veiledninger.

Forslag til endringer følger av Stortingets budsjettvedtak for budsjetterminen 2006, jf. Stortingets behandling av B.innst.S.nr.8 (2005-2006). Høringsnotat følger vedlagt.

Departementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av høringsbrevet til underliggende instanser.

Nærings- og handelsdepartementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 30. juni 2006. Departementet ber om at høringssvar også sendes per e-post til postmottak@nhd.dep.no

Med hilsen

Leif Asbjørn Nygaard
ekspedisjonssjef

Thomas Saxegaard
rådgiver

  1. Innledning og bakgrunn

På bakgrunn av Stortingets behandling av Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 er det vedtatt endringer i refusjonsordningen for sjøfolk med virkning fra 1. juli 2006, jf. B.innst.S.nr.8 (2005-2006) 1Behandlet i Stortinget 6. desember 2005, vedtaksnr. 76.

Fra nevnte budsjettinnstilling gjengis følgende flertallsmerknad fra side 12:

« Flertallet viser til at norsk skipsfartsnæring har lange tradisjoner og at skipsfarten og den maritime næringen bidrar til viktige kompetansearbeidsplasser langs hele kysten. Flertallet vil gjennom gode og stabile rammevilkår bidra til å sikre arbeidsplasser og vekst i de maritime næringene. En utvidelse av nettolønnsordningen for sjøfolk fra 1. juli 2006, slik Regjeringen foreslår, vil etter flertallets mening innebære en vesentlig styrking av rammevilkårene for sjøfolk om bord på konkurranseutsatte skip i NOR.

Flertallet vil understreke at det for alle skip under nettolønnsordninga skal stilles krav om positiv næringsutvikling (f.eks. dokumenterbare investeringer utover normalnivå i HMS-arbeid, innovasjon og industriell utvikling i forskningsinstitusjoner, leverandører og andre bedrifter i den maritime klyngen), samt krav om et visst antall lærlingplasser. Flertallet viser til at Regjeringen vil legge fram forslag til konkrete vilkår i samsvar med ovennevnte

Som det fremgår av ovennevnte merknad er Stortingets vedtak utformet på bakgrunn av forslag lagt fram i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) for budsjettåret 2006 side 116 flg. hvor følgende utdrag gjengis:

« Budsjettforslag 2006

Regjeringen vil understreke at norsk skipsfart er en viktig del av norsk næringsliv og bidrar direkte og indirekte til verdiskapingen i Norge. Norsk skipsfart representerer en kompetanse som er viktig for resten av det maritime næringsmiljøet i Norge. Regjeringen ønsker gjennom gode og stabile rammevilkår å legge til rette for verdiskapende arbeidsplasser og vekst i skipsfart og de maritime næringer.

I forhold til forslaget fra regjeringen Bondevik II foreslår Regjeringen et annet opplegg. Regjeringen foreslår å videreføre gjeldende ordning første halvår 2006. Fra 1. juli foreslår regjeringen å utvide gjeldende nettolønnsordning til også å omfatte refusjonsberettigede sjøfolk om bord på konkurranseutsatte skip i NOR. Samtidig foreslår Regjeringen at gjeldende nettolønnsordning for utenriksfergene i NOR avgrenses til å gjelde sikkerhetsbemanningen i henhold til skipenes alarminstruks fra 1. juli 2006. For NIS-skip foreslås en videreføring av gjeldende ordning. Forslaget innebærer at gjeldende nettolønnsordning for personer om bord utenriksfergene som ikke er del av nevnte sikkerhetsbemanning faller bort. Samlet innebærer forslaget en vesentlig styrking av rammevilkårene for sjøfolk om bord på konkurranseutsatte skip i NOR.

For budsjetterminen 2006 foreslås en bevilgning på 1 225 mill. kroner til tilskudd til sysselsetting av sjøfolk for 2006 under kap. 909, post 73. Bevilgningsforslaget dekker utbetalinger for ordningen for 6. termin 2005 (november/desember) og 1.– 5. termin (januar-oktober) 2006

  1. Gjeldende regelverk for refusjonsordningen for sjøfolk

Nærings- og handelsdepartementet har fastsatt forskrift 21. desember 2005 om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk (heretter benevnt ”forskriften”).

Forskriften gjelder tilskudd til rederier. Tilskudd gis for sjøfolk om bord på norskregistrerte skip som er omfattet av sjømannsloven etter nærmere bestemte vilkår.

Nærings- og handelsdepartementet gir utfyllende bestemmelser gjennom årlige veiledninger og søknadsskjemaer for tilskuddsordningen. De årlige veiledninger gir en beskrivelse av forvaltningspraksis og er ment som en hjelp ved utfylling av søknadsskjema.

Gjeldende regelverk for ordningen er tilgjengelig på Sjøfartsdirektoratets Internettside:

http://www.sjofartsdir.no/refusjonsordningene.html

  1. Endringer i regelverket som følge av Stortingets vedtak mv.

Utvidelsen av nettolønnsordningen til også å omfatte refusjonsberettigede sjøfolk om bord på konkurranseutsatte skip i NOR følger direkte av Stortingets budsjettvedtak for 2006 og medfører ingen endring i forskriften for ordningen. Det samme gjelder avgrensningen av samme ordning for utenriksfergene i NOR til å gjelde sikkerhetsbemanningen i henhold til alarminstruks. Endringer gjøres i begge tilfelle i veiledning og søknadsskjema. Enkelte av Stortingets forutsetninger vil imidlertid ivaretas ved endring av forskriften. Nedenfor klargjøres hvilke elementer i regelverket som endres. Utkast til endret regelverk for ordningen vedlegges.

Utvidelse av gjeldende nettolønnsordning

I henhold til gjeldende forskrift § 3 er tilskuddsordningen utformet i to versjoner:

  1. en refusjonsordning for en prosentvis andel av rederiets lønnsutgift for visse grupper av sjøfolk på de aktuelle skip. Med lønnsutgift menes brutto utbetalt lønn til sjøfolkene
  2. en nettolønnsordning med refusjon av rederiets innbetaling av norsk skattetrekk, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for visse grupper av sjøfolk på de aktuelle skip. Det legges til grunn at skattetrekket er blitt fastsatt slik at sjøfolk ikke forventes å få noen tilbakebetaling av skatt

Det foretas ingen endring i denne todelingen. Gjeldende ordning for skip i NIS er vedtatt videreført uten endringer også i annet halvår 2006 og vilkår knyttet til opplæringsstillinger er forskjellig i de to ordninger. Gjeldende vilkår vedrørende hvilke sjøfolk og skip som anses refusjonsberettiget endres heller ikke som følge av Stortingets vedtak for annet halvår 2006, jf. forskriften §§ 5 og 7.

Departementet vil på denne bakgrunn endre veiledning og søknadsskjema for ordningen slik at NOR-skip omfattet av ordning spesifisert i a) ovenfor etter 1. juli 2006 i stedet kan tildeles refusjon i henhold til ordning spesifisert i b) ovenfor når ordningens øvrige vilkår er oppfylt.

Passasjerskip i utenriksfart

På bakgrunn av Stortingets vedtak skal nettolønnsordningen for passasjerskip i utenriksfart i NOR endres. Av vedtaket følger at ordningen fra 1. juli 2006 skal justeres til å omfatte sikkerhetsbemanningen i henhold til skipenes alarminstruks. Det er forskrift 11. oktober 2004 nr. 1341 om redningsredskaper på passasjerskip som igjen viser til Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS) kapitel 3 som regulerer skipets alarminstruks. Fra nevnte tidspunkt vil det kun bli gitt refusjon for sjøfolk i tråd med instruksen slik denne er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, forutsatt at ordningens øvrige vilkår er oppfylt. Departementet vil på denne bakgrunn endre veiledning og søknadsskjema for ordningen.

På bakgrunn av EØS-regelverket for statsstøtte til maritim transport skal passasjerskip som går i regelmessig rute mellom to havner i EØS kun motta refusjon for sjøfolk med statsborgerskap i EØS-området 2Se retningslinjene 24A3.2 (2), jf. http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/, forutsatt at ordningens øvrige vilkår er oppfylt. På denne bakgrunn vil departementet gi en presisering i veiledningen for ordningen.

Krav til innrapportering til Pensjonstrygden for sjømenn

I henhold til gjeldende veiledning fremgår at det for sjøfolk om bord på skip i NIS og som ved avtale har særskilt unntak fra norsk trygd, ikke er krav om innberetning til Pensjonstrygden for sjømenn, jf. forskriften § 5 d). På denne bakgrunn vil departementet gi en presisering i regelverket ved å endre nevnte bestemmelse i forskriften.

Utkast til ny § 5 bokstav d i forskriften lyder som følger:

" d) har fått inntekten innberettet til Pensjonstrygden for sjømenn eller dokumentert særskilt."

Krav til opplæringsstilling og positiv næringsutvikling

I henhold til § 4 i forskriften kan det stilles vilkår om at rederiet deltar i tiltak for opplæring av sjøfolk og bidrar til en positiv utvikling for næringen. På denne bakgrunn stilles i veiledning for nettolønnsordningen vilkår om opplæringsstillinger og vilkår om at rederier i nettolønnsordningen er forpliktet til å betale et bestemt beløp per måned per ansatt omfattet av ordningen til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. For 2006 er beløpet økt fra kr 470 til kr 500 per måned. Ved manglende innbetaling kan tilskuddet for den aktuelle termin helt eller delvis kreves tilbake. Refusjon kan holdes tilbake for rederier som ikke har innbetalt og derved ikke har oppfylt vilkårene for tidligere refusjon. Departementet vil på denne bakgrunn gi en presisering i regelverket ved å endre §§ 4 og 25 i forskriften.

Utkast til annet ledd i § 4 i forskriften lyder som følger:

" Det kan stilles vilkår om at rederiet deltar i tiltak for opplæring av sjøfolk og bidrar til en positiv utvikling for næringen. Rederiet er forpliktet til å innbetale et fastsatt beløp per måned for sjøfolk omfattet av nettolønnsordningen til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse."

Utkast til annet ledd i § 25 i forskriften lyder som følger:

" Hvis tilskuddet ennå ikke er utbetalt, kan det holdes helt eller delvis tilbake og bortfalle. Dersom det utbetales for høyt tilskudd pga. feil beregninger fra tilskuddsmyndighetenes side, kan den uberettigede del kreves tilbakebetalt. Ved manglende innbetaling til stiftelsen nevnt i § 4 annet ledd, kan tilskudd holdes tilbake og utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbake."

I samsvar med kommentar fra Stortinget skal det fastsettes vilkår for å sikre en positiv næringsutvikling samt krav om et visst antall lærlingeplasser. Departementet viser til at det under gjeldende nettolønnsordning for hvert skip stilles krav om at det i gjennomsnitt skal være minst 2 personer under opplæring. Som opplæringsstilling regnes lærling, kadett og junioroffiser.

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse har et vesentlig ansvar for å sikre en positiv næringsutvikling og for å stimulere til opplæring og rekruttering til sjøs. Stiftelsens forvaltningskapital vil bli vesentlig styrket i 2006. Dette følger av at beløpet stiftelsen innkrever fra 1. januar 2006 er økt fra kr 470 til kr 500 per måned per person omfattet av nettolønnsordningen og ved at flere rederier vil innbetale til stiftelsen etter 1. juli 2006. Departementet forutsetter på denne bakgrunn at stiftelsen i økende grad bidrar til en positiv næringsutvikling og til å etablere flere opplæringsplasser til sjøs.

Som oppfølging av Stortingets budsjettbehandling vil departementet presisere at de 2 fastsatte opplæringsstillinger skal komme i tillegg til skipets sikkerhetsbemanning. Dette gir enkelte endringer i veiledning og søknadsskjema for ordningen.

Enkelte skip kan ha praktiske vanskeligheter med å etablere opplæringsstillinger om bord. Rederiet vil da ikke kunne tildeles refusjon i henhold til nettolønnsordningen selv om ordningens øvrige vilkår er oppfylt. Imidlertid vil rederiet i slike tilfeller kunne tildeles refusjon under ordningen med prosentvis refusjon hvor det ikke stilles tilsvarende vilkår til opplæringsstilling om bord.

I tillegg tenkes nå reglene endret slik at det for skip under 500 bruttotonn utenfor petroleumsvirksomhet stilles krav til at det i gjennomsnitt skal være 1 opplæringsstilling om bord. Stillingen skal komme i tillegg til skipets sikkerhetsbemanning. For skip med bare 1 opplæringsstilling om bord innkreves dobbelt beløp per person omfattet av ordningen til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Videre skal rederiet stå fritt til å plassere personer i opplæringsstilling mellom rederiets skip, forutsatt at skipene er under ordningen. Dette gir endring i veiledning og søknadsskjema for ordningen.

  1. Ikrafttredelse. Oppheving av annet regelverk

Endringene trer i kraft 1. juli 2006.

Den nye ordningen vil gjelde fra og med 4. termin (juli/august) 2006 med søknadsfrist 25. september samme år. Sjøfartsdirektoratet vil kunngjøre opplegget for tildeling av refusjon for annet halvår 2006 i rimelig tid før søknadsfristen utløper.

EFTAs overvåkningsorgan ESA har utarbeidet retningslinjer for anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler for sjøtransportsektoren. Retningslinjene bygger på og korresponderer i det vesentlige med EU-kommisjonens retningslinjer for statsstøtte. Retningslinjene gir anvisning på hvilke kriterier statsstøtte til sjøtransportsektoren må oppfylle for at ESA skal godkjenne statsstøtten etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c. På denne bakgrunn tar departementet forbehold om at ESA godkjenner ordningen før støtte utbetales.

Forslagene antas ikke å ha administrative konsekvenser av betydning.

  1. Vedlegg

Til dette høringsnotat følger vedlagt endringer i regelverket i samsvar med 3. ovenfor.

Utkast til forskrift om endring i forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

Ordinær og særskilt refusjonsordning for skip i NOR og NIS

Nettolønnsordning for passasjerskip i utenriksfart i NOR

Nettolønnsordning for skip i NOR

Refusjonsordning for sjøfolk

Det norske maskinistforbund; Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Fraktefartøyenes Rederiforening; Postboks 2020 Nordnes, 5817 Bergen

Landsorganisasjonen i Norge; Youngsgate 11, 0181 Oslo

Maritimt Forum; Postboks 1452 Vika; 0116 Oslo

Norges Rederiforbund; Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo

Norsk Sjømannsforbund; Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Norsk Sjøoffisersforbund; Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon; Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo

Rederienes Landsforening; Postboks 5201 Majorstua, 0302 Oslo

Sjøfartsdirektoratet; Postboks 8123 Dep, 0032 Oslo

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse; c/o Norges Rederiforbund; Postboks 1425 Vika, 0116 Oslo