Høring - utkast til forskrift om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Utsatt høringsfrist til 17. oktober 2014

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014

Vår ref.: TN 14/1988

HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

 

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norsk Teknologi (NT) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og EL & IT Forbundet (EL & IT), på høring. Kravet om allmenngjøring er fremmet av LO og utkast til forskrift er utarbeidet på grunnlag av LOs påstand.

 

Begjæringen om allmenngjøring

Bakgrunn

Det fremgår av begjæringen at LO og EL & IT Forbundet gjennom flere år har registrert en økning av virksomheter innenfor elektrofaget som tilbyr sine arbeidstakere vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn hva norske arbeidstakere har innenfor bransjen. Virksomhetene som praktiserer underbetaling opplyses å være dels utenlandsk registrerte og dels registrerte i Norge. Tilknytningsformene opplyses å være både utsending av arbeidskraft og (entreprisekontrakter) og innleie. I begjæringen er det vist til at dårlige lønns- og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere på oppdrag i Norge har sider både til utnytting av utenlandsk arbeidskraft og til norske virksomheters konkurranseevne.

 

Hva som kreves allmenngjort

LO har begjært minstelønnsbestemmelsene i elektrofagsoverenskomsten for faglærte og ufaglærte, allmenngjort. I tillegg kommer skift-, ulempe- og utenbystillegg som i følge begjæringen utgjør betydelige og aktuelle lønnselementer for arbeidstakere i bransjen. LO har også begjært allmenngjort overenskomstens bestemmelser om arbeidstid, overtidsbetaling og dekning av utgifter til reise, kost og losji. Etter overenskomsten § C skal det betales et fagarbeidertillegg etter bestått fagprøve etter en nærmere angitt ansiennitetsskala. LO har begjært satsen på 3 % etter 0 år, allmenngjort. Tillegget tilsvarer et ekstra timetillegg for fagarbeidere på 5,61 kroner per time.

 

Dokumentasjon

EL & IT Forbundet har gjennom tips og egne undersøkelser avdekket at en rekke bedrifter lønner sine ansatte langt lavere enn det som følger av overenskomstens lønnsbestemmelser. Underbetaling skjer i følge begjæringen over hele landet, i flere næringer, og omfanget framstår som stort. Arbeidstakerne det gjelder er utenlandske elektrikere, og arbeidene utføres på store anlegg og ikke innenfor privatmarkedet. Det opplyses at arbeidets art således har store likhetstrekk med de faktiske forholdene som lå til grunn ved tidligere allmenngjøringsvedtak.

 

Innenfor verftssektoren er det lagt fram arbeidsavtaler og lønnsslipper som viser grunnlønn per time fra NOK 121 og oppover. Det er vist til ett tilfelle der ledelsen i et utenlandsk bemanningsbyrå har bekreftet at lønnsnivået var 90 – 100 NOK per time, men at EL & IT Forbundet ikke har klart å fremskaffe skriftlig dokumentasjon. Det er også vist til at mange arbeidstakere lønnes etter Industrioverenskomstens lavere satser i stedet for Elektrofagsoverenskomsten.

 

I begjæringen bes Tariffnemnda innhente ytterligere informasjon dersom den finner det nødvendig. Tariffnemnda vil som ledd i saksbehandlingen vurdere behovet for å kontakte de virksomhetene det er vist til i begjæringen.

 

Innenfor bygge- og anleggsbransjen er det vist til ett tilfelle der de ansatte oppga en timelønn på 70 NOK. De ansatte turte imidlertid ikke å stå fram med dette. Det er lagt fram arbeidskontrakter og lønnsslipper som viser grunnlønn per time på NOK 136,26 og oppover. Et av bemanningsselskapene oppgir selv: ”Vi ser at ansatte fra de utenlandske underleverandørene har en lavere brutto timelønn enn de norske. Vår vurdering når det gjelder deres lønn er at netto timelønn sammen med diett, losji, og reise tur-retur hjemsted, tilsvarer ”lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke”.”

 

Arbeidstilsynet har oppgitt at de ikke har foretatt tilsyn spesielt rettet mot denne bransjen. I begjæringen er det likevel vist til tilfeller der etaten har avdekket at det ikke har vært betalt overtidstillegg.

 

Det er også vist til medieoppslag om bransjen.

 

Tariffnemndas merknader

Beslutningen om å sende et utkast til forskrift på høring er i hovedsak tatt på grunnlag av dokumentasjon fremlagt av LO sammen med begjæringen. Tariffnemnda presiserer at det ikke er tatt stilling til om vilkårene for allmenngjøring er oppfylt i denne saken. Nemnda legger til grunn at høringsrunden vil kunne gi ytterligere informasjon og dermed gi nemnda et bedre grunnlag for vedtak i saken.

 

Høring

Høringssaken er lagt ut på internett: https://www.regjeringen.no/nb.html?id=763910

 

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Finsland (22 24 85 82) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31)

 

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post til postmottak@asd.dep.no eller vanlig post til nemnda innen fredag 19. september 2014.

 

 

 

Med hilsen

 

 

 

Johan Kr. Øydegard

Tariffnemndas leder

 

 

 

 

 

Vedlegg

Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Fastsatt av Tariffnemnda ………… med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 3

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Landsoverenskomsten for elektrofagene 2014-2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og EL & IT Forbundet på den annen side.

 

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l.

Med faglært arbeidstaker menes arbeidstaker med offentlig godkjent fagbrev, DSB- godkjenning eller tilsvarende utdanning innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid.

Ufaglært har ikke et slikt fagbrev.

Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3. Lønnsbestemmelser  

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l., jf. § 2, skal ha en lønn pr. time på minst:

 

a) kr. 196,44 for faglærte. I tillegg skal faglærte ha et fagarbeidertillegg på kr. 5,61 per time.
    
b) kr. 169,62 for arbeidstakere uten fagbrev.

 

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig skal det betales et tillegg til timelønnen i første ledd på:

a) kr 26,17 for faglærte.

b) kr 22,59 for ufaglærte.

 

Ved skiftarbeid skal det betales et tillegg til lønnen i første ledd per time på:

 

a) Toskiftsordning (36,5 timer pr. uke):

Med toskiftsordning forstås at arbeidstiden skifter vekselvis mellom dag og kveld (en uke dag, en uke kveld) i en oppsatt skiftplan. Toskiftsordninger kan kun avtales innenfor tidsrammen kl. 0600 – 2400 på ukens vanlige virkedager.

 

Det skal beregnes kompensasjon av minste timelønn etter § 3 første ledd. Kompensasjonen dekker et ulempetillegg på 17 %. Det gis ikke kompensasjon for dagskift.

 

b) Treskiftsordning (35,5 timer pr. uke):

Med treskiftsordning forstås at arbeidstiden skifter mellom dag, kveld og natt (en uke dag, en uke kveld og en uke natt) i en oppsatt skiftplan. Treskiftsordninger kan kun avtales innenfor tidsrommet søndag kl. 2200 til og med lørdag kl 0600.

 

Det skal beregnes kompensasjon av minste timelønn etter § 3 første ledd. Kompensasjonen dekker et ulempetillegg på 17 % for andre skift og 27,3 % for tredje skift. Det gis ikke kompensasjon for dagskift.

 

c) Helkontinuerlig skiftordning (33,6 timer pr. uke):

Helkontinuerlig skifttordning er arbeid som drives 24 timer i døgnet uten normal stans på søn- og helligdager, og som skifter mellom dag, kveld og natt i en oppsatt skiftplan.

 

Kompensasjon skal beregnes av minste timelønn etter § 3 første ledd. Det gis ikke kompensasjon for dagskift. Andre skift dekker et ulempetillegg som utgjør 17 %. Tredje skift dekker et ulempetillegg som utgjør 27,3 %.

 

Arbeidede timer på lørdager etter kl. 1300 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt kompenseres med et tillegg på 68,1 %. Tillegget beregnes av timelønnen fastsatt i § 3 første ledd.

 

Arbeidede timer på søn- og helligdager inntil kl. 2200 kompenseres med et tillegg på 68,1 %. Tillegget beregnes av timelønnen fastsatt i § 3 første ledd.

 

Omregningsfaktorer

Ved omregning fra normal arbeidstid, 37,5 timer per uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes nedenstående tabell:

Fra 37,5 timer til 36,5 timer   =          2,74

Fra 37,5 timer til 35,5 timer   =          5,64

Fra 37,5 timer til 33,66 timer =        11,61

 

§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid

Satsene i § 3 skal endres i samsvar med nye satser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv.

 

§ 5. Arbeidstid

Den ordinære arbeidstid må ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

 

Ved skiftarbeid gjelder følgende grenser:

-       toskriftsordninger:                 36,5 timer pr. uke i gjennomsnitt

-       treskiftsordninger:                 35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt

-       helkontinuerlig skift:              33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt

Andre arbeidstidsordninger kan avtales i samsvar med reglene i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern kap. 10.

 

§ 6. Godtgjøring for overtid

Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50% av timesatsen. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100% av timesatsen.

 

§ 7. Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales.

 

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 8. Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår etter avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

 

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 12. Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft …..

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Landsoverenskomsten for elektrofagene mellom 2014-2016 Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og EL & IT Forbundet på den annen side blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.

 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderninseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • EL & IT Forbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norsk olje og gass
 • NHO Sjøfart
 • Norsk Teknologi
 • Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • KS
 • Uio v/Institutt for privatrett